Псалъэжь: Дыгъужьым и нэр жейми, и гур жейкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

Къэплъыхъуэр

ХьэкIуащэ Андрей

(1929)

ХьэкIуащэ АндрейКритик, литературовед, щIэныгъэлI ХьэкIуащэ Андрей Хьэнащхъуэ и къуэр Тэрч районым щыщ Арыкъ (Борыкъуей) къуажэм 1929 гъэм декабрым и 27-м къыщалъхуащ. 1948 гъэм Ленинград дэт къэрал университетым и филологическэ факультетым щIотIысхьэри1952 гъэмкъеух. Налшык къигъэзэжа нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэр радиовещанэм зэдзэкIакIуэу мазэ зытIущкIэ щолажьэ. ИужькIэ а гъэ дыдэм КъэбэрдейБалъкъэр пединститутым и аспирантурэм щIотIысхьэ, икIи 1955 гъэм ар къеух.

1954гъэм къыщыщIэдзауэ 1961 гъэм нэсыху ар Къэбэрдей-Балъкъэр пединститутымрэ университетымрэ я егъэджакIуэ нэхъыжьщ. 1961-1968 гъэхэм ХьэкIуащэ Андрей КъБКъУ-м и филологическэ факультетым и деканым и къуэдзэщ. 1968-1973 гъэхэм КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и кафедрэм и доцентщ. 1974-1976 гъэхэм КъБКъУ-м и филологиемкIэ факультетым деканым и къуэдзэу егъэзэж.

ХьэкIуащэ Андрей КъБКъУ-м филологиемкIэ и ин-ститутым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и кафедрэм и профессорщ, филологие щIэныгъэхэмкIэ докторщ, Дунейпсо адыгэ (шэрджэс) академием и академикщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 78

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: