Псалъэжь: Нысэ унэгъу тIуанэгъуейщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

Къэплъыхъуэр

Хьэх Сэфарбий

(1938)

Хьэх СэфарбийХьэх Сэфарбий Хьид и къуэр Совет (иджы Шэрэдж) районым хыхьэ Аушыджэр къуажэм 1938 гъэм майм и 20-м къыщалъхуащ. Ар 1945 гъэм къуажэ школым щIэтIысхьэри, 1955 гъэм къиухащ. ИтIанэ Сэфарбий колхозым лэжьыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр щигъэзащIэу зыкъомрэ хэтщ, иужькIэ Налшык бухгалтер щагъэхьэзыр еджапIэм щоджэ.

Хьэх Сэфарбий лэжьыгъэ IэнатIэ куэд пэрытащ шахтым, фабрикэхэм, заводхэм, ухуэныгъэхэм Iэпыдзлъэпыдзу, хьэлъэзехьэу, арматурщикыу, бетонщикыу, нэгъуэщI лэжьыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэри игъэзащIэу Iэпщэ къарукIэ щылэжьащ, дзэм къулыкъу щищIащ, иужькIэ «Искож» комбинатым щыIащ, Совет (иджы Шэрэдж) районым къыщыдэкI газетым и корреспонденту щытащ.

А псом иужьыжкIэ Сэфарбий Москва Горькэм и цIэкIэ щыIэ литературнэ институтыр къиухащ. 1972 гъэм къыщыщIэдзауэ «Ленин гъуэгу» (иджы «Адыгэ псалъэ») газетым и лэжьакIуэщ, культурэмкIэ отделым и унафэщIу 1998 гъэ пщIондэ, пенсэм кIуэху щылэжьащ.

Хьэх Сэфарбий пасэу тхэн щIидзащ. Абы и тхыгъэхэр, статьяхэр, усэхэр республикэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ къытрадзэ къуажэ школым щыщIэса зэман лъандэрэ. Хьэхыр усакIуэщ, тхакIуэщ, публицистщ, журналистщ, зэдзэкIакIуэщ. И лэжьыгъэфIхэм папщIэ Сэфарбий къыхуагъэфэщауэ щытащ КъБР-м и Совет Нэхъьпцхьэм и ЩIыхь тхылъыр, 1997 гъэм республикэм и журналистхэм я саугъэтым и лауреат хъуащ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 192

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: