Псалъэжь: ДаIуэ шхиипэ тоувэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

Къэплъыхъуэр

Гъут Iэдэм

(1944)

Гъут IэдэмГъут Iэдэм Мухьэмэд и къуэр Советскэ районым щыщ Аушыджэр къуажэм 1944 гъэм июлым и 24-м къыщалъхуащ. 1963 гъэм къуажэ школым класси 10-р къыщеухри Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и мэкъумэшхозяйственнэ факультетым щIотIысхьэ. 1964 гъэм ар историко-филологическэ факультетым кIуэжащ, урысыбзэмрэ урыс литературэмкIэ отделенэм щеджэну.

1969гъэм къыщыщIэдзауэ 1971 гъэм нэсыху Iэдэм къуажэ школым урысыбзэмрэ литературэмрэкIэ щыегъэджакIуэщ. 1971 гъэм аспирантурэм щIотIысхьэри, ар 1975 гъэм къеух.

1975гъэм и январь мазэм къыщыщIэдзауэ Iэдэм и лэжьакIуэщ Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым. Иджыпсту IуэрыIуатэмрэ литературэмрэкIэ секторым и заведуюшщ. 1994 гъэ лъандэрэ филологие щIэныгъэхэмкIэ докторщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 64

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: