Псалъэжь: Хъуэр зымыщIэм хъуэрыбзэ жумыIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Уеплъмэ — гъуджэ, уеджэм —дэгу. (Мыл)

Къэплъыхъуэр

Гъубжокъуэ Лиуан

(1937-1988)

Гъубжокъуэ ЛиуанГъубжокъуэ Лиуан Мухьэмэд и къуэр февралым и 23-м 1937 гъэм Советскэ (иджы Шэрэдж) районым хыхьэ Жэмтхьэлэ къуажэм щыщ адыгэ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

1944-1954 гъэхэм Жэмтхьэлэ курыт еджапIэм щоджэ.

1954-1959 гъэхэм КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетым и адыгэ отделенэм щоджэ.

1959-1960гъэхэм типографием и корректору щолажьэ.

1960-1971гъэхэм Н. Крупскэм и цIэкIэ щыIэ республиканскэ библиотекэм и методистщ.

1977 гъэм щегъэжьауэ «Iуащхьэмахуэ» журналым критикэмрэ драматургиемкIэ и отделым и редактору лэжьащ, дунейм ехыжыху.

Сыт хуэдэ лэжьыгъэ IэнатIэ Iумытами, ар хущIэкъуащ и къалэныр хьэлэлу икIи дагъуэншэу зэригъэзэщIэным.

Гъубжокъуэ Лиуан и тхыгъэхэм ящыщ куэд зэрадзэкIащ урысыбзэкIэ, абхъазыбзэкIэ, балкъэрыбзэкIэ, латышыбзэкХэ, монголыбзэкъ, украиныбзэкIэ, нэгъуэщIыбзэхэмкIи. Езыми IэкIуэлъакIуэу зэридзэкIащ усакIуэ зыбжанэм я тхыгъэ.

Гъубжокъуэм и усэ куэдым макъамэ щIалъхьауэ уэрэду ягъэзащIэ.

УсакIуэм и литературно-критическэ икIи публицистическэ тхыгъэхэри пIалъэ-пIалъэкIэрэ къытехуэу щытащ республиканскэ газетхэмрэ «Iуащхьэмахуэ» журналымрэ.

Гъубжокъуэ Лиуан и лэжьыгъэфIхэмрэ и дуней тетыкIэ дахэмрэ къыхалъытэри «Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м культурэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъэпIэр къыфIащат. Абы тIэунейрэ къратащ «За освоение целинных и залежных земель» медалыр, ВЛКСМ-м и ЦК-м и щIыхь грамотэр, ар Винницкэ областым щыIэ литературнэ саугътхэм я лауреатщ.

Гъубжокъуэр СССР-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я союзхэм хэтащ. ГъащIэ кIэщIт Гъубжокъуэ Лиуан, ауэ ар зэрыпсэуа зэман мащIэми куэд хузэфIэкIащ. ХузэфIэкIащ и лэжьыгъэм хуэпэжти икIи хуэIэижьти, и гъащIэри и гуащIэри щIыхь зыпылъ Iуэхугъуэм триухуати.

Гъубжокъуэм хэлъхьэныгъэ хуищIащ адыгэ усыгъэми сабий литературэми я зыужьыныгъэм.

УсакIуэм и тхыгъэхэм гъащIэ кIыхь иратынущ абыхэм япкърылъ гупсысэ куухэм, я идейно-художественнэ гъэпсыкIэм, я гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мыхьэнэм.

УсакIуэм и тхыгъэ нэхъыфIхэр лъэпкъ хабзэм, абы и гъащIэм щыщ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ятеухуащ. Аращ ахэр мыкIуэдыжын зыщIыр, цIыхугум дэзыгъэхьэр, цIыхупсэм езыгъэхуэбылIэр. Сентябрым и 3-м 1988гъэм Гъубжокъуэ Лиуан дунейм ехыжащ. Абы къыщIэна усэ щхьэхуэхэр ди литературэм и напэкIуэцI нэхъыфIхэм ящыщщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 265

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: