Псалъэжь: Хущхьэ къуэпс зэтащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

Къэплъыхъуэр

Гъубж Мухьэдин

(1913-1997)

Гъубж МухьэдинГъубж Мухьэдин МэчрэIил и къуэр Прохладнэ районым щыщ Иналхьэблэ (Къэрэгъэш) ады-гэ къуажэжьым къыщалъхуащ 1913 гъэм майм и 13-м. Революцэ нэужьым къуажэ школым щIотIысхьэри ар 1929 гъэм къеух. ИужькIэ, 1933 гъэм Псыхуабэ дэт педучилищэр къеух. 1934-1937 гъэхэм Мухьэдин Налшык дэт мэкъумэш хозяйственнэ техникумым щоджэ. 1937 гъэм къеух мэкъумэш техникумыр, ауэ ар и IэщIагъэм куэдрэ ирилэжьакъым республикэм и унафэщIхэм я псалъэкIэ ар «Социалистическэ Къэбэрдей-Балъкъэр» газетым и редакцэм ягъакIуэ. Мис а лъэхъэнэращ абы литературэми зыщритар: усэхэр, рассказхэр итхыу щыщIидзар.
ЛъэхъэнэщIэм и бынхэм ящыщти, Хэкум и къуэ, ипхъу нэхъыфIхэм ящIыгъуу, Гъубжри за-уэм макIуэ.
Топышэм и удын хьэлъэ 1942 гъэм къылъысам иужькIэ Мухьэдин и узыншагъэр яхузэфIэгъэувэжакъым. Ар къаутIыпщыж. 1943 гъэм къуажэм къегъэзэжри колхозым и тхьэ-мадэу ягъэув. АрщхьэкIэ узыншагъэ зэримыIэм, дохутырхэр зыкIэлъымыплъу мыхъуну Гъубж Мухьэдин къалэм пэгъунэгъу зимыщIу хъуркъым. 1949 гъэм ар и журналист IэщIагъэм пэроувэж. 1949 гъэм декабрь мазэм къыщыщIэдзауэ Гъубжыр 1953 гъэм майм и 25-м нэс мэлажьэ КъэбэрдейБалъкъэр радиовещанэм и собственнэ корреспонденту. 1955 гъэм ар «Советская молодежь» газетым изэдзэкIакIуэу макIуэ. 1958 гъэм и август лъандэрэ II группэм и инвалиду псэуащ.
Лэжьыгъэми зауэм и лыгъэми япсыхьа Гъубжым и узыр зытримыгъакIуэу и IэщIагъэм еры-щу пэрытащ, газет лэжьыгъэри творчествэри зэдихьу. И тхыгъэхэр радиокIэ къатырт, газет-хэм, журналхэм къытрадзэрт.
СССР-м и ТхакIуэхэм я Союзым Гъубжыр хагъэхьащ 1975 гъэм. Абы и тхылъ пщыкIуз-пщыкIутI адыгэбзэкIэ дунейм къытехьащ, урысыбзэкIи зытхух Москва къыщыдэкIащ. Абы-хэм яхэтщ усыгъэхэр щызэхуэхьэсахэр, рассказхэр, романхэр зэрытхэр.
КБР-м культурэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гъубж Мухьэдин 1997 гъэм февралым и 6-м ду-нейм ехыжащ. Къыщалъхуа къуажэми щыщIалъхьэжащ.


Тхылъ щхьэхуэхэмрэ тхыгъэхэмрэ

АдыгэбзэкIэ
Акъужь гуакIуэ. Усэхэр. Н., Къэб.-Балъкъ. тхылъ тедзапIэ», 1960.
Бжьахъуэм и пщыIэм. Рассказхэр. Н., Къэб.-Балъкъ. тхылъ тедзапIэ, 1965.
Дыщэ бзу. Усэхэр. Н., «Эльбрус», 1967.
Лэгъупыкъу. Усэхэр. Н., «Эльбрус», 1973.
Гулизар. Рассказхэр. Н., «Эльбрус», 1975.
Къуршхэр щыблэм щышынэркъым. Усэхэр. Н., «Эльбрус», 198I. Гъуэгу нэху. Усэхэр, поэмэ. Н., «Эльбрус», 1984.
Мурад щэху. Сабийхэм папщIэ рассказхэр. Н., «Эльбрус», 1988. Рассказхэр. Н., «Эльбрус», 1988.
Iущым хешыр и Шыхулъагъуэ. Роман. Н., «Эльбрус», 1990.
Дыгъужь лъакъуитI. Роман. Н., «Эльбрус», 1994.

УрысыбзэкIэ
Орлиные перья. Стихи. М., «Сов, писатель», 1971.
Радуга. Стихи. Н., «Эльбрус», 1973.
Кто сильнее? Стихи. М., изд. «Малыш», 1973.
Ветерок-колобок. Стихи. Н., «Эльбрус», 1978.
Цурка и ёжик. Стихи. М., изд. «Малыш», 1980.
Паруса весны. Стихи и поэмы. М., «Сов. писатель», 1981.
Разбуждение борозды. Роман. М., «Современник», 1987.
Тайная мечта. Рассказы. Н., «Эльбрус», 1988.
Хоровод. Стихи. М., «Советская Россия», 1983.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 172

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: