Псалъэжь: ПхуэмыщIэн зыкIэрумыщIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: БлапцIэ къарэ, къарэ убыд. (Аркъэн)

Къэплъыхъуэр

Гъэунэ Борис

(1941)

Гъэунэ БорисГъэунэ Борис сабий ныбжьым иту зыхищIащ анэдэлъхубзэм и IэфIыр. АбыкIэ псом япэу тхакIуэм фIыщIэ зыхуищIыр и школ щIэтIысхьэгъуэ нэмысауэ еджэкIэрэ тхэкIэрэ къезыгъэщIа, нарт хъыбархэм фIы дыдэу щыгъуазэ и анэ шыпхъу нэхъыщIэ ГуфIэжыкъуэ (Щокъарэ ) Шунэщ.

Гъэунэм тхэным гу хуищIащ пасэу икIи илъэс 13 ныбжьым иту абы и усэхэр къытехуэу хуежьащ Дзэлыкъуэ куейм къыщыдэкI газетым.

Гъэунэ Борис Хъызыр и къуэр Къармэхьэблэ (Каменномост) къуажэм къыщалъхуащ 1941 гъэм декабрым и 29-м. Нэгумэ Шорэ и цIэр зэрихьэу а жылагъуэм дэт курыт школ № I-р къиуха нэужь, 1965-1970 гъэхэм ар щоджэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и историко-филологическэ факультетым. А еджапIэ нэхъыщхьэр къиухри Гъэунэр илъэс куэдкIэ щылэжьащ телевиденэмрэ радиовещанэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал комитетым. Корреспондент, редактор, иужькIэ литературно-драматическэ редакцэм и унафэщI къалэнхэр абы ирихьэкIащ. Гъэунэ Борис 1985 гъэм и сентябрь мазэ лъандэрэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и редакторщ.

Гъэунэм и лэжьыгъэфIым къыпэкIуэу къыхуагъэфэщащ СССР-м и Къэралтелерадиом, Урысей Федерацэм печатымкIэ и къэрал комитетым я ЩIыхь тхылъхэр.

 Гугъуехь куэд зи нэгу щIэкIа тхакIуэм къегъэщI образ щIэщыгъуэхэр, цIыхум и гурыгъу-гурыщIэхэр Iэзэу къегъэлъагъуэ, и макърэ и хъэтIрэ иIэжу ар ди литературэм къыхыхьащ. Гъэунэр нэ жанкIэ гъащIэм пхроплъыф, адыгэ хьэл-щэныр, ди хабзэхэр, нобэ диIэ псэукIэ-зэхэтыкIэр абы дахэу, удихьэхыу и тхыгъэхэм къыщеIуэтэф.

Абы щыхьэт тохъуэ Гъэунэм и рассказхэу «Уэ къэкIуэж закъуэ, папэ!» (тхакIуэм и адэ Гъэунэ Хъызыр, хэку зауэшхуэм хэкIуэдам, и фэеплъыр), «Пощтым», «Псы Iубыгъуэ», «Нэхулъэ», «Къэбгъэзэжатэмэ лъапсэжьым», «Чыщбалъкъ акъужь», «ПщIыхьэпIэ», «ХьэщIэ», «Лалэ», нэгъуэщIхэри.

Гъэунэ Борис Хъызыр и къуэр Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэми и Журналистхэми я союзхэм хэтщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 108

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: