Псалъэжь: Унэм исыр хасэурэ губгъуэм исыр къосыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)

Къэплъыхъуэр

Емкъуж Мухьэмэд

(1955)

Емкъуж МухьэмэдЕмкъуж Мухьэмэд Хьэжысмел и къуэр Бахъсэн районым щыщ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм майм и 1-м 1955 гъэм къыщалъхуащ. Къуажэ школыр къиуха нэужь, 1973-1975 гъэхэм Мухьэмэд Армэм къулыкъу щещIэ. Армэ нэужьым ар КъБКъУ-м щIотIысхьэ. Ар къиуха нэужь, 1980 гъэм Емкъужыр Москва М. Горькэм и цIэкIэ щыIэ литературнэ институтым щIотIысхьэ, икIи ар къеух 1985 гъэм.

Емкъужыр тхэным пасэу дихьэхащ. Абы и къалэмыпэм къыщIэкIащ прозэ тхыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр, урысыбзэкIэ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 66

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: