Псалъэжь: Бзур зышхынум Iуоджагуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: АдрыщIэ лэгъуп цIыкIу къыщовэ. (Лулэ)

Къэплъыхъуэр

Елмэс Хьэжбий

(1911-1997)

Елмэс ХьэжбийЕлмэс Хьэжбий ЦIыкIурашэ и къуэр 1911 гъэм октябрым и 25-м Бахъсэн куейм щыщ Ислъэ-мей къуажэм къыщалъхуащ. Ар щеджащ Бахъсэн дэта окружной мэкъумэш еджапIэм, иужькIэ абы Налшык дэта ЛУГ (ленинскэ учебнэ городокыр) 1931 гъэм къиухыжащ. А еджапIэхэм щыщIэса лъэхъэнэхэм Елмэсыр жыджэру хэлэжьыхьащ абыхэм къыщызэрагъэ-пэща драмкружокхэм. Спектаклхэр зытхыу икIи зыгъэуву щытар я егъэджакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алийт.
Пасэу тхэн щIидзат Елмэсым. Абы иусащ «Хьэмид цIыкIу», «ЦIыхухэ, фыкъэдаIуэ», «Майм и I-м», «НэщI мазэ», «Париж коммунэ», «Дзэ плъыжь», нэгъуэщI усэхэри. Мыхэр щызэху-эхьэсауэ итщ МэшылI Екатеринэ 1968 гъэм къыдигъэкIауэ щыта «Япэу лъэбакъуэ зычахэр» тхылъым.
Елмэсыр 1939 гъэм ТхакIуэхэм я союзым хагъэхьауэ щытащ. Хэку зауэшхуэм ипэ къихуэу Елмэс Хьэжбий итхащ драматическэ тхыгъэхэу «Iэюб», «Жамбот» жыхуиIэхэр. Зауэм ипэ къихуэ илъэсхэм жыджэру зи зэфIэкIымрэ къарумрэ а жанр мытыншым езыхьэлIахэм яхэтащ Елмэсыр. Ар нобэ къытхэтыжкъым. Ди жагъуэ зэрыхъущи, а лъэхъэнэм къыщыщIэдзауэ мы махуэхэм къэсыну (1996 гъэм Россие Федерацэм я ТхакIуэхэм я союзым хагъэхьэжащ) и Iэдакъэ къыщIэкIахэм нэсу дыщыгъуазэкъым икIи езы тхакIуэми хуэфащэ гулъыти лъэпкъ литературэм щигъуэтакъым.
ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа тхыгъэхэм нэмыщI, абы шэрыуэу къигъэIурыщIэрт басня жанрыр, итхат «Кавказ бгы нэхъ лъагэхэм я хъыбарыжьхэр» (зэныкъуэкъум ещхьу) лъабжьэ зыхуэхъ-уа поэмэ хьэлэмэтыр, нэгъуэщIхэри.
ИужькIэ абы зригъэгъуэтащ бухгалтер IэщIагъэр. 1931-1935 гъэхэм Къызбрун-П къуажэм щызэхэт колхозым бухгалтеру щылэжьащ. Зэрылажьэм хуэдэурэ абы Московскэ инженерно-экономическэ институтам илъэситкIэ щыIэ бухгалтер факультетыр къеухыж.
1935-1937 гъэхэм Бахъсэн ГЭС ухуэныгъэм бухгалтеру щылэжьащ. 1942 гъэм и март мазэм щыщIэдзауэ а гъэ дыдэм и декабрь мазэм нэс, гъэру яубыдыху, Хэку зауэшхуэм щызэуащ. 1945 гъэм щхьэхуит къэхъужащ. ИтIанэ а гъэ дыдэм щегъэжьауэ 1956 гъэ пщIондэ Бахъсэн ГЭС-м бухгалтер нэхъыщхьэу щолажьэ. Апхуэдэу а IэщIагъэм щрилэжьащ фIамыщI къыщыщIах рудникым, Тырныауз дэт низковольтнэ аппаратурэ заводым, Зеикъуэ тхъу-кхъуей заводым, Бахъсэн райисполкомым, «Свет коммунизма» Бахъсэн къыщыдэкIыу щыта газетым и литературнэ лэжьакIуэу. Пенсэм кIуэху, ар иужьу щылэжьащ «Автозапчасть» за-водым бухгалтер нэхъыщхьэу.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 114

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: