Псалъэжь: Гур мыгъмэ, нэр гъыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.

Елгъэр Кашиф (Борэн Ч.)

(1935)

Елгъэр Кашиф (Борэн Ч.)Елгъэр Кашиф Мысост и къуэр Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм 1935 гъэм октябрым и 10-м къыщалъхуащ.

1955 гъэм къуажэ школыр къеух. 1960 гъэм Москва М. Горькэм и цIэкIэ щыIэ Литературнэ институтыр къеух. 1960-1965 гъэхэм Елгъэр Кашиф Налшык телевиденэм и студием редактору щолажьэ. 1965-1968 гъэхэм «Ленин гъуэгу» газетым и литературнэ лэжьакIуэщ. 1968-1970 гъэхэм а газетым и ответственнэ секретарым и дэIэпыкъуэгъущ.

1970 гъэм «Iуащхьэмахуэ» журналым и редакцэм макIуэ, илъэсиблкIэ отделым и редактору мэлажьэри, 1977 гъэм журналым и ответственнэ секретару ягъэув.

Елгъэр Кашиф зэчий зэриIэр, ди гъащIэм куууэ пхыплъыф усакIуэхэм ящыщ зыуэ зэрыщытыр наIуэ къэзыщI тхылъ зыбжанэ Налшыки Мэзкууи къыщыдэкIащ, гъащIэм и пэжкIэ узэщIа абы итха тхыгъэ купщIафIэхэр. Ар топсэлъыхь гурэ псэкIэ зыхищIа Iуэхугъуэхэм. Удимыхьэхыу къанэркъым усакIуэм и бзэр зэрыжаным, зи гугъу ищI цIыхухэр, уи нэкIэ плъагъум хуэдэу, образнэу уи нэгу къызэрыщIигъэтаджэм. Елгъэрым зытепсэлъыхь темэхэр нэсу зэпкърех.

Псом япэу Кашиф и усэхэр зыхуигъэпсар ди нобэм и цIыхур, абы и гъащIэр, и дунейр, и гурыгъугурыщIэхэр, и гупсысэхэр арщ. Елгъэрым и иужьрейусэхэм къагъэлъагъуэ ди зэманым и нэщэнэхэр, цIыхум и гум, и псэм щыщIэхэр.

Елгъэрыр адыгэ прозами жыджэру холэжьыхь. Абы и рассказхэмрэ повестхэмрэ щызэхуэхьэса тхылъхэр Налшыки (адыгэбзэкIэ) Мэзкууи зыбжанэрэ къыщыдэкIащ. «Щыуагъэ» зыфIища романыр 1988 гъэм Налшык къыщыдэкIащ. Ауэ Елгъэр Кашиф ди литературэм япэ лъэбакъуэр зэрыщичар усэхэмкIэщ. Нэхъ пыухыкIауэ жыпIэмэ гушыIэрэ ауанкIэ гъэпса усэхэмкIэщ. Апхуэдэт Кашиф 10-нэ классым щIэсу

1955гъэм февралым и 20-м къыдэкIа «Советскэ щIалэгъуалэ» газетым къытрыригъэдза и япэ усэри («Сэ епщIанэр къэзухащ»), а гъэ дыдэм и гъэмахуэм «Къэбэрдей пэж» газетым къытехуауэ щытари («Лу шыдыгум икIуэдащ») жыхуиIэхэр.

УсакIуэ щIалэм къуажэ школыр къыщиухым ирихьэлГэу абы и тхыгъэ зыбжанэ «Къэбэрдей» альманахми къытехуауэ щытащ.

Елгъэрым и творчествэм увыпIэшхуэ щеубыд нэгъуэщIыбзэкIэ ятхахэр зэдзэкIыным. Апхуэдэщ урыссоветскэ классикхэм, Украинэм, Абхъазым, нэгъуэщI хэкухэми я усакIуэхэм, тхакIуэхэм, драматургхэм я тхыгъэхэу абы зэридзэкIауэ газетхэм, журналхэм къытехуахэри, тхылъ щхьэхуэу къыдэкIахэри. Ауэ абы и IуэхукIэ нэхъыщхьэ дыдэу къэгъэлъэгъуапхъэщ, Мухьэмэд бегъымбарым теухуа тхылъ телъыджэмрэ (1993) Алыхьым и ФIыцIагъэ ЛъапIэ КъурIэнымрэ (1998) адыгэбзэм къигъэтIэсэным Елгъэрым лэжьыгъэшхуэ зэрырихьэлIар.

Езы Елгъэрым и тхыгъэ куэди нэгъуэщIыбзэхэмкIэ зэрадзэкIащ.

Елгъэрыр Хэкум и ТхакIуэхэм я союзым хэтщ (1959), абы къэралым и дамыгъэ лъапIэ куэд къыхуагъэфэщащ: щIыхь тхылъхэр, медалхэр, «Зэныбжьэгъугъэ» орденыр, «КъБР-м культурэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэр къыфIащащ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 309

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: