Псалъэжь: Зи имыгъуэ хьэщIэр гуихщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)

Къэплъыхъуэр

Джэрыджэ Арсен

(1947)

Джэрыджэ АрсенДжэрыджэ Арсен Хьэнэхъу и къуэр Советскэ (иджы Шэрэдж) районым щыщ Жэмтхьэлэ къуажэм къыщалъхуащ 1947 гъэм сентябрым и 26-м. Бынунагъуэшхуэм щыщ щIалэ цIыкIур адэм дэIэпыкъуэгъу хуэхъуу, унагъуэм щысэбэпу къэтэджащ.

Ебгъуанэ классыр къиуха нэужь, ар колхозым хохьэ, ауэ еджэныр зэпигъэуркъым: пщыхьэщхьэеджэу курыт еджапIэр къиухыжащ.

Университетым щIэтIысхьэн ипэкIэ Налшык щекIуэкI ухуэныгъэ IэнатIэ зыбжанэм щылэжьащ.

Джэрыджэм адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щиджащ 1965-1970гъэхэм. Абы щыщIэса илъэсхэм жыджэру хэтащ литературэм, искусствэм теухуауэ студентхэм къызэрагъэпэщ кружокхэм, и япэ усэхэри газетхэм къытехуэу, радиокIэ къату хуежьащ. Апхуэдэу а зэманым абы и усэ зыбжанэ ихуащ тхакIуэ зыкъомым я IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэса «ЩIалэгъуэ ауз» сборникым. Джэрыджэм и япэ усэ тхылъ цIыкIур, «Жэщ уэрамхэр» зыфIищар, 1970 гъэм къыдэкIащ. А илъэс дыдэм Арсен университетыр къиухри, мазэ зыбжанэкIэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм щылэжьауэ, дзэм ираджащ. Дзэ къулыкъум къызэрикIыжрэ Джэрыджэр журналист IэщIагъэм иролажьэ. Ар щытащ Шэджэм район газетым и лэжьакIуэу, «Ленин гъуэгу» газетым и корреспонденту, радиом и редактор нэхъыжьу, телевиденэм и редактор нэхъыщхьэу, «Кабардино-Балкарская неделя» газетым и редактор нэхъыщхьэу. Иужь зэманым «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэу мэлажьэ.

Джэрыджэр нэхъыбэу къызэрацIыхур журналистущ. Абы игъэхьэзыру щытащ «Жьэгу пащхьэ», «Аркъэн», «Пшыналъэ» радиожурнал цIэрыIуэхэр.

Абы адыгэбзэкIэ зэридзэкIащ урыс тхакIуэхэми хамэ къэрал тхакIуэ цIэрыIуэхэми я IэдакъэщIэкI зыкъом. И журналист лэжьыгъэм къыпэкIуэу Джэрыджэм къратащ саугъэт, грамотэ, диплом зыбжанэ.

Арсен итха «Сэ еджэкIэ зызогъащIэ» зыфIища тхылъым ит усэхэм композиторхэм макъамэ щIалъхьащ, ахэр сабийхэм гунэс ящыхъуащ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!




Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 85

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: