Псалъэжь: Изрэ ныкъуэрэ зэрыщIэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Джэдгъэф Борис

(1938)

Джэдгъэф БорисДжэдгъэф Борис Мухьэмэд и къуэр Аруан районым щыщ Аргудан къуажэм 1938 гъэм ноябрым и 7-м къыщалъхуащ. Къуажэ курыт еджапIэ нэужьым абы къиухащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ филологиемкIэ факультетыр, щалъхуа жылэм игъэзэжри бзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэу лэжьащ, курыт еджапIэм и директору куэдрэ щытащ. Абы иужькIэ ар щылэжьащ партым и Аруан райкомым инструктору, пропагандэмрэ агитацэмкIэ отделым и унафэщIу, партым и райкомым и япэ секретару.

1991-1996 гъэхэм ар лэжьащ Аруан районым къыщыдэкI «Маяк» газетым и редактор нэхъыщхьэу. 1997 гъэм къыщыщIэдзауэ республикэм къыщыдэкI «Нур» журналым и редактор нэхъыщхьэщ.

Джэдгъэф Борис тхакIуэщ, усакIуэщ. Абы етх рассказхэри, тхыдэм теухуа тхыгъэхэри. УсакIуэ-уэрэдусу абы уеджэмэ, нэхъ тэмэму къыщIэкIынщ, сыту жыпIэмэ абы и IэдакъэщIэкIщ цIэрыIуэ хъуа уэрэд куэд.

ЦIыхубэм нэхъ гурыхь щыхъуахэм ящыщщ, псалъэм папщIэ: «Си нанэ», «Iэдииху», «Си гум уимыкIыж», «Сызыхуей щауэр», «НитIыр къызэдофэ», «Си гур щIэмыжейр» (Тхьэбысым Умар); «Си адыгэщI», «Си анэбзэ, си адыгэбзэ», «ЩыIэщ лъагъуныгъэ», «Сэтэней», «Дахэнагъуэ», «Уи нитIыр гуфIэм» (КъардэнХьэсэн); «Анэхэр фэ зэикI фымыгъагъ», «Къэрал вагъуэ», «ФIыуэ слъэгъуам и уэрэд» (Къэбэрдокъуэ Борис); «Нысашэ» (Даур Аслъэн); «Дакъикъэ», «Мэлъэтэж кърухэр», «Зи плъэкIэр гуапэ», «Дыщэ мазэ» (ЖьэкIэмыхъу Женэ); «Хэкум папщIэ уэрэд», «Гум и къафэ» (Бэрэгъун Владимир). АфэщIагъуэ Зое макъамэ зыщIилъхьа усэхэщ «Псэм нэхъапэр», «Си гъатхэ», «Гур щымыщIэ лъагъуныгъэ» жыхуиIэхэр.

«Iуащхьэмахуэ» журналым, республикэм къыщыдэкI газетхэм абы и очеркхэр, рассказхэр, нэгъуэщI тхыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр къытохуэ.

Джэдгъэф Борис илъэс зыбжанэ хъуауэ йолэжь Кавказ щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм я тхыдэм, абыхэм я къекIуэкIыкIам, я нобэрей гъащIэм теухуа тхылъым.

Джэдгъэф Борис Урысейм и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я союзхэм хэтщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 327

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: