Псалъэжь: Ахъшэр къыздикIам мэкIуэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Къан хъыджэбзитI зэлъэпагъщ. (Набдзэ)

Къэплъыхъуэр

Дыгъужь Къурмэн

(1941-1984)

Дыгъужь КъурмэнДыгъужь Къурмэн Бахъсит и къуэр Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Хъумэрэныжь къуажэм 1941 гъэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Тхыдэм щыцIэрыIуэ Хъумэрэн къалэжьым и лъабжьэм, «данэ гъуэгукIэ» еджэрэ, Европэмрэ Азиемрэ зэрипхыу чэруан кIуапIэу щыта гъуэгубгъум, Псыжьыщхьэ деж, щыIэщ а адыгэ къуажэр. Курыт еджапIэр къиуха нэужь Къурмэн пIалъэкIэ щолажьэ я къуажэм щызэхэт колхозым. Дзэ къулыкъу нэужьым Дыгъужь Къурмэн Москва, М. Горькэм и цIэкIэ щыIэ Литературнэ институтым щIотIысхьэри ар 1970 гъэм ехъулIэныгъэ иIэу къеух. Институтыр къиухыу Къэрэшей-Шэрджэсым къигъэзэжа нэужь ар щолажьэ тхакIуэхэм я союзым, газетым, Черкесск къалэ дэт химзаводым. Ар апхуэдизкIэ гуащIэрылажьэти, сыт хуэдэ Iуэхуми пэрыувэт, дэтхэнэ Iуэхури фIэкъабылу игъэзащIэрт. Журналист Iэзэу газетым къыщыпсалъэм и мызакъуэу Къурмэн и зэфIэкIыр къыщегъэлъагъуэ литературэм и жанр зэхуэмыдэхэм: усэ, поэмэ, новеллэ, повесть, романхэр тхынымкIэ.

Дыгъужь Къурмэн и тхыгъэхэм щыщхэр япэу «Iуащхьэмахуэ» журналым къытехуэн щIадзэ 1967 гъэм щегъэжьауэ («ГъащIэр», «Адииху», «Си ХапIэ» усэхэр).


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 237

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: