Псалъэжь: Джэду и къуэ дзыгъуащэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: ЗэкъуэшипщIым джэдыгуипщI ящыгъщ. (Iэлъэ)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

Брат Хьэбас

(1930-2002)

Брат ХьэбасБрат Хьэбас Мухьэмэд и къуэр Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Малэ Зеленчук (Ботэщей) къуажэм 1930 гъэм къыщалъхуащ. 1953 гъэм абы къиухащ егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыру Черкесск дэт училищэр, абы и ужькIэ дзэм къулыкъу щищIащ. Дзэм къыхэкIыжа нэужь, Брат Хь.М. «Черкес плъыжь» («Черкес Хэку») газетым и IэнатIэ зэхуэмыдэхэм пэрыту илъэс щэщIкIэ лэжьащ. А илъэсхэм Братым и литературэ зэфIэкIым зиужьащ, псом хуэмыдэу тхакIуэм и пщIэр къаIэтащ «Хьэрхьупыр къыщыджэкIэ», «Ажэгъуэмэр къыщыгъагъэкIэ», «Хэкум и вагъуэр ужьыхкъым», «Гугъэр адэжь щIэинщ», «Ди жьэгум мафIэ щыблэжынщ», «Жэщ гъуэгухэр», «Лъагъуныгъэм и фэеплъ» повестхэм. «ПЦалэгъуалэр токIуэ», «Мыпхуэдэуикъохъу» рассказ тхылъхэри адыгэ литературэм хэлъхьэныгъэ щхьэпэ хуэхъуащ.

«Лъэпкъым и къуэпсхэр» повестыр теухуащ сыт хуэдэ щытыкIэ уимыхуами, лъэпкъым зихъумэжын зэрыхуейм, абы и къуэпсхэр кIуэд зэрымыхъунум.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 274

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: