Псалъэжь: Зипхъу къэт анэр и кIэ тетIысхьэжкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

Къэплъыхъуэр

Брай Адэлбий

(1937-2005)

Брай АдэлбийБрай Адэлбий Хьэлым и къуэр 1937 гъэм июлым и 13-м Щхьэлыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и филологие факультетыр 1959 гъэм къиухащ, иужькIэ илъэс куэдкIэ республиканскэ тхылъ тедзапIэм редактору щылэжьащ.

Адэлбий и IэдакъэщIэкIхэр центральнэ печатым, щIыпIэм къыщыдэкI газетхэм, журналхэм куэдрэ къытехуащ. Абы и тхыгъэхэм ящыщхэр урысыбзэкIи дунейм къытехьащ. Адэлбий печатым иджыпсту хуегъэхьэзыр «Гурэ псэкIэ» зыфIища тхылъыр. Абы щызэхуэхьэсауэ щытынущ иужьрей илъэсхэм авторым и Iэдакъэм къыщIэкIа усэхэр, сабийхэми балигъхэми папщIэ итха рассказхэр, хъыбар зэмылIэужьыгъуэхэр.

Брай Адэлбий Урысейм и ТхакIуэхэм я союзым хэтщ, «Адыгэ псалъэ» газетым и секретариатым куэд щIауэ щолажьэ.

Брай Адэлбий 2005 гъэм июлым и 14-м дунейм ехыжащ. Ар щыщIалъхьэжащ Налшык къалэ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 95

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: