Псалъэжь: КъыптекIуэр гугъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

Къэплъыхъуэр

Бозий Людин

(1933-2007)

Бозий ЛюдинБозий Людин Iэмин и къуэр августым и 27-м 1933 гъэм Аруан районым хыхьэ Жанхъуэтхьэблэ (Псыгуэнсу) къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къьпцалъхуащ. IэфIакъым Людин и сабиигъуэр. Ар илъэсий щрикъум Хэку зауэшхуэр къэхъейри, абы цIыхубэм хьэзабу ятрилъхьар ядигуэшащ. 1952 гъэм я къуажэм дэт курыт еджапIэр къеухри, а гъэ дыдэм Къэбэрдей къэрал педагогическэ институтым и физико-математическэ факультетым щIотIысхьэ. Ар 1956 гъэм къиухри щалъхуа къуажэм игъэзэжащ егъэджакIуэу. 1959 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым геометриемрэ алгебрэмкIэ и кафедрэм ассистенту къащтащ. 1966 гъэм математическэ анализымкIэ и кафедрэм ягъэкIуащ, егъэджакIуэ нэхъыжьу. 1970 гъэм Куржы къалэ (Тбилиси) ЩIэныгъэмкIэ академием и кандидатскэ диссертацэр щыпхигъэкIащ, икIи къыхуагъэфэщащ физико-математическэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат цIэр. А гъэ дыдэм КъБКъУ-м дифференциальнэ уравненэхэмкIэ кафедрэм и доценту хахащ. 1973 гъэм ВАК-м и унафэкIэ доцент цIэр къыфIащащ.

Школым щыщIэсым къьпцыщIэдзауэ Людин литературэм дихьэхыу, усэхэр итхыу щытащ.

1988гъэм къыщыщIэдзауэ Людин и литературнэ произвеленэхэр «Нур», «Iуащхьэмахуэ» журналхэм, «Ленин гъуэгу», «Адыгэ псалъэ», «Советская молодежь» («Псынэ») газетхэм щIэх-щIэхыурэ къытохуэ.

Бозий Людин дунейм ехыжащ 2007 гъэм декабрым и 27-м. Ар щыщIалъхьэжащ къыщалъхуа къуажэм.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 78

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: