Псалъэжь: Щысу ямылъэгъуар тэджри псчэуIуащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Пшэрым и уэд, уэдым и дагъэ. (Шыгъу)

Къэплъыхъуэр

Бицу Анатолэ

(1946)

Бицу АнатолэБицу Анатолэ Мурат и къуэр 1946 гъэм июлым и 26-м Советскэ (иджы Шэрэдж) районым хыхьэ Аушыджэр къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1965 гъэм ар Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым адыгэбзэмрэ литературэмрэ, урысыбзэмрэ литературэмрэ я отделенэм щIотIысхьэ, ещанэ курсым щIокIри А. М. Горькэм и цIэр зезыхьэу Москва дэт Литературнэ институтым щоджэ. 1971гъэм а институтыр къеухри Бицум Налшык къегъэзэж. Абы къыщыщIэдзауэ нобэр къыздэсым Анатолэ Къэбэрдей-Балъкъэр «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм щолажьэ. Япэ щIыкIэ художественнэ литературэмкIэ щыIэ редакцэм и редактору, итIанэ а редакцэм и унафэщIу, 1989 гъэ лъандэрэ тхылъ тедзапIэм и редактор нэхъыщхьэу.

Бицур пасэу усэ тхыным дихьэхащ. Ар тохуэ я къуажэ курыт еджапIэм щыщIэса, нэхъ тэмэму жыпIэмэ, 5-6 классхэм щыхэса илъэсхэм. Анатолэ ебланэ классым нэсауэ арат и IэдакъэщIэкIхэм ящыщ япэ дыдэу «Ленин гъуэгу» газетым къыщытрадзам. А зэманым, 1962 гъэм къыщыщIэдзауэ Бицум и тхыгъэхэр адыгэбзэкIи урысыбзэкIи зэдзэкIауэ щIэх-щIэхыурэ къытехуэ мэхъу республикэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ. Абы и япэ тхылъыр дунейм къытехьащ 1996 гъэм.

Анатолэ и Iэдакъэ къыщIэкIащ усэ, поэмэ, статья, уэрэд текст, очерк куэд. Ахэр ихуащ Налшыкрэ Москварэ къыщыдигъэкIа и тхылъхэм, сборник щхьэхуэхэм, къытехуащ газет, журнал Iэджэм. Абыхэм яхэтщ ди къэралым щыпсэу лъэпкъ куэдым я бзэхэмкIэ, хамэ къэрал зыбжанэм я бзэхэмкIэ зэрадзэкIахэр. Езыми IэкIуэлъакIуэу адыгэбзэкIэ зэредзэкI нэгъуэщI лъэпкъхэм я усакIуэ пажэхэм я тхыгъэ нэхъыфIхэр.

Бицум и творчествэм теухуауэ тхыгъэ куэд щыIэщ. Ахэр я IэдакъэщIэкIщ ди тхакIуэ, усакIуэ, критик, литературовед Iэзэхэу КIыщокъуэ Алим, Сокъур Мусэрбий, Тхьэгъэзит Зубер, Къагъырмэс Борис, Ержыб Аслъэн, Эфендиевэ Тамарэ, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Щокъуий Къадир сымэ, нэгъуэщIхэми.

Анатолэ и усэ Iэрамэ 1968 гъэм «Дружба народов» журналым традзам хуитха пэублэ псалъэм мыпхуэдэу щыжиIэгъащ КIыщокъуэ Алим: «Бицум и усэхэм фIагъыу яхэлъщ ахэр къуэпсыбэкIэ лъахэм зэрыпыщIар, апхуэдэуи усакIуэм акъыл жанкIэ и лъэхъэнэгъухэм я гурылъ-гупсысэхэр къипхъуатэурэ, гурыщIэ инкIэ зэщIиузэдэжурэ, щIэджыкIакIуэхэм гурыхьу зэрабгъэдилъхьэжыфыр».

Урыс усакIуэ, литературовед цIэрыIуэ Коваленков Александр Бицум теухуауэ итхыгъащ: «Бицу Анатолэ псалъэ дахэ зэIуищэркъым. Ар тотхыхь езыр фIыуэ зыщыгъуазэ Iуэхугъуэхэм, аращ сыт щыгъуи щIэгурыIуэгъуэр, щIэIупщIыр».

Долматовский Евгений мыпхуэдэу жиIэгъащ: «Бицур гъащIэм хуэжанщ. Абы и лирикэ напэкIуэцIхэм гъунэжу ущрохьэлIэ узыгъэпIейтей, гукъинэж зэгъэпщэныгъэхэм».

Ахэр щыхьэт тохъуэ усакIуэм и творчествэр ди республикэм имызакъуэу, Урысейми зэрыщацIыхум, абы пщIэ зэриIэм.

Бицу Анатолэ 1974 гъэ лъандэрэ СССР-м (иджы Урысейм) и ТхакIуэхэм я союзым хэтщ, ар Къэбэрдей-Балъкъэрым и комсомолым и премием и лауреатщ, абы зэрехьэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм культурэмкIэ НЦыхь зиIэ лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 409

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: