Псалъэжь: Зы пцIым пэжищэ егъэулъий.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

Къэплъыхъуэр

Бэлагъы-Къандур Любэ

(1968)

Бэлагъы-Къандур ЛюбэБэлагъы Любэ Хьэзрэталий и пхъур КъБАССР-м хыхьэ Дзэлыкъуэ жылагъуэбэм щыщ Каменномост къуажэм февралым и 7-м 1968 гъэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, Любэ щIэтIысхьащ КъБКъУ-м и урысыбзэмрэ урыс литературэмрэ, адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ щыIэ къудамэм (отделенэм). Зы илъэс нэблагъэкIэ абы щеджауэ, Любэ зригъэдзыжащ Мэзкуу М. Ломоносовым и цIэкIэ щыIэ къэрал университетым. Зыхуеджа журналист IэщIагъэм и дипломыр иIэу, абы университетыр къиухащ. Бэлагъы Любэ филологие щIэныгъэхэм я докторщ. Абы и доктор диссертацэр 2008 гъэм Мэзкуу дэт Дунейпсо литературэм и институтым щыпхигъэкIащ. Ар теухуащ хамэ къэралхэм щыпсэу адыгэ тхакIуэхэм я лэжьыгъэхэм.

Любэ и япэ тхыгъэхэр газетхэмрэ журналхэмрэ къытехуэн щIадзащ езыр илъэсибгъу ныбжьым щитым щегъэжьауэ. Абы и усэхэр урысыбзэкIи, англыбзэкIи, хьэрыпыбзэкIи зэрадзэкIащ. 1997 гъэм Любэ тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я Дунейпсо саугъэтым и лауреат хъуащ.

Бэлагъы-Къандур Любэ Шэрджэс фонд организацэм къыдигъэкI литературэ альманах «ЩIэплъыпIэ» жыхуиIэм и редактор нэхъыщхьэщ.

Любэ и унагъуэр игъусэу щопсэу Англием (Великобританием) и щIыпIэ нэхъ дахэ дыдэм – Уиндзор.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 103

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: