Псалъэжь: Уеплъмэ, дахэщ, зэгуэпхмэ, банэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.

Бекъул Барэсбий

(1920)

Бекъул БарэсбийБекъул Барэсбий Тутэ и къуэр Налшык къалэ хыхьэ Кенжэ къуажэм 1920 гъэм февралым и 23-м мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Къуажэ школыр абы къыщиухри пединститутым щIэтIысхьат. 1937-1938 гъэхэм екIуэкIа репрессиехэм я зэранкIэ газетхэм редакцэхэм, нэгъуэщI апхуэдэ IуэхущIапIэхэм лэжьакIуэ ямыIэжу къэнати, унафэ ящIри абы ехьэлIауэ зыгуэр зыхузэфIэкIыну ягъуэтыр институтым къыщIашат, газетхэм, радиом, тхылъ тедзапIэм ягъэкIуэну. Абы хиубыдащ Барэсбий. «Ленин гъуэгу» газетым и редакцэм, тхылъ тедзапIэм щылэжьащ. «Абы щыгъуэ,езы усакIуэм зэрыжиIэжымкIэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и жэрдэмкIэ усэ зэрыт си япэ тхылъыр къыдэкIауэ щытащ. Абы иужькIэ Алий къыдигъэкIауэ щытащ тхэн щIэзыдза щIалэхэм я усэхэр зэрыт тхылъ, си усэхэри иту».

1942гъэм, Къэббалъкъгосиздатым, Налшык къалэ къыщыдэкIауэ щытащ Барэсбий и усэ тхылъ «ДытекIуэнущ!» зыфIищари. А гъэ дыдэм дзэм ираджэри, запасым щыIэ 4-нэ шу полкым хагъэхьащ. Абы хэту нэмыцэ бомбэ гъунэгъуу къыщехуэхри уIэгъэ хъуащ. Госпиталым къыщIэкIыжа нэужь, дзэм къыхамыгъэкIыжу хъуакъым, ныкъуэдыкъуагъэ зэригъуэтам къыхэкIыу. И узыншагъэр зэтеувэжа нэужь, аргуэру газетым и редакцэм щылэжьащ. Зауэм и ужькIэ щIэныгъэ зиIэр къуажэхэм яхурикъуртэкъым. Бекъулыр Кенжэ яшэри колхозым и ревизионнэ комиссэм и унафэщIу хахащ. Апхуэдэу къигъэна хъуащ журналист лэжьыгъэри, усэ тхыным япэм хуэдэу дихьэхыжакъым, тхэныр хыфIимыдзэпами. Зауэм и ужькIэ абы итхауэ щытащ роман, ауэ ар къыдэкIакъым авторым зэригъэзэхуэжын зэрахуимыдам къыхэкIкIэ.

Бекъул Барэсбий 1939 гъэ лъандэрэ СССР-м и ТхакIуэхэм я союзым хэтащ. 1997 гъэм Россие Федерацэм и ТхакIуэхэм я союзым хагъэхьэжащ. Иджыпсту пенсэм щысщ, II группэм и инвалидщ, лэжьыгъэм и ветеранщ.

Бекъулым иджыри етх ауанхэр, гушыIэхэр. Абы нэмыщIкIэ иIэщ итхауэ Iэщхэм ятеухуа поэмэ «Iэщ гукъеуэ». «Щхьэмрэ лъакъуэмрэ» зыфIища гушыIэхэмрэ ауанхэмрэ зэрыт тхылъыр «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ 1998 гъэм.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 112

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: