ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Шым и лъакъуэ и бийщ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

Бекъул Барэсбий

(1920)

Бекъул БарэсбийБекъул Барэсбий Тутэ и къуэр Налшык къалэ хыхьэ Кенжэ къуажэм 1920 гъэм февралым и 23-м мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Къуажэ школыр абы къыщиухри пединститутым щIэтIысхьат. 1937-1938 гъэхэм екIуэкIа репрессиехэм я зэранкIэ газетхэм редакцэхэм, нэгъуэщI апхуэдэ IуэхущIапIэхэм лэжьакIуэ ямыIэжу къэнати, унафэ ящIри абы ехьэлIауэ зыгуэр зыхузэфIэкIыну ягъуэтыр институтым къыщIашат, газетхэм, радиом, тхылъ тедзапIэм ягъэкIуэну. Абы хиубыдащ Барэсбий. «Ленин гъуэгу» газетым и редакцэм, тхылъ тедзапIэм щылэжьащ. «Абы щыгъуэ,езы усакIуэм зэрыжиIэжымкIэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и жэрдэмкIэ усэ зэрыт си япэ тхылъыр къыдэкIауэ щытащ. Абы иужькIэ Алий къыдигъэкIауэ щытащ тхэн щIэзыдза щIалэхэм я усэхэр зэрыт тхылъ, си усэхэри иту».

1942гъэм, Къэббалъкъгосиздатым, Налшык къалэ къыщыдэкIауэ щытащ Барэсбий и усэ тхылъ «ДытекIуэнущ!» зыфIищари. А гъэ дыдэм дзэм ираджэри, запасым щыIэ 4-нэ шу полкым хагъэхьащ. Абы хэту нэмыцэ бомбэ гъунэгъуу къыщехуэхри уIэгъэ хъуащ. Госпиталым къыщIэкIыжа нэужь, дзэм къыхамыгъэкIыжу хъуакъым, ныкъуэдыкъуагъэ зэригъуэтам къыхэкIыу. И узыншагъэр зэтеувэжа нэужь, аргуэру газетым и редакцэм щылэжьащ. Зауэм и ужькIэ щIэныгъэ зиIэр къуажэхэм яхурикъуртэкъым. Бекъулыр Кенжэ яшэри колхозым и ревизионнэ комиссэм и унафэщIу хахащ. Апхуэдэу къигъэна хъуащ журналист лэжьыгъэри, усэ тхыным япэм хуэдэу дихьэхыжакъым, тхэныр хыфIимыдзэпами. Зауэм и ужькIэ абы итхауэ щытащ роман, ауэ ар къыдэкIакъым авторым зэригъэзэхуэжын зэрахуимыдам къыхэкIкIэ.

Бекъул Барэсбий 1939 гъэ лъандэрэ СССР-м и ТхакIуэхэм я союзым хэтащ. 1997 гъэм Россие Федерацэм и ТхакIуэхэм я союзым хагъэхьэжащ. Иджыпсту пенсэм щысщ, II группэм и инвалидщ, лэжьыгъэм и ветеранщ.

Бекъулым иджыри етх ауанхэр, гушыIэхэр. Абы нэмыщIкIэ иIэщ итхауэ Iэщхэм ятеухуа поэмэ «Iэщ гукъеуэ». «Щхьэмрэ лъакъуэмрэ» зыфIища гушыIэхэмрэ ауанхэмрэ зэрыт тхылъыр «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ 1998 гъэм.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 107

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: