Псалъэжь: Зызыгъэгусэ Iыхьэншэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Дзэпкъыбэ-тIэхъуэрей. (Мажьэ)

Къэплъыхъуэр

Бейтыгъуэн Сэфарбий

(1942)

Бейтыгъуэн СэфарбийБейтыгъуэн Сэфарбий Нэхьмэн и къуэр Зольскэ районым хыхьэ Каменномост къуажэм 1942 гъэм ноябрым и 7-м къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым щегъэжьауэ ар лэжьыгъэ IэнатIэ зыбжанэ пэрытащ. Апхуэдэу, 1966 гъэ пщIондэ Сэфарбий щылэжьащ Дорожно-строительнэ участкэм, Налшык дэт IэфIыкIэ фабрикэм рабочэу. Зэрылажьэм хуэдэурэ, Бейтыгъуэн Сэфарбий заочнэу щIотIысхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. И щIэныгъэр, и зэфIэкIыр къалъытэри, ар 1966 гъэм я къуажэм дэт курыт еджапIэм тхыдэмкIэ и егъэджакIуэу, классщIыб, школщIыб лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщынымкIэ директорым и къуэдзэу лэжьэну ирагъэблагъэ. Зыщеджэ историко-филологическэ факультетым щыIэ тхыдэмкIэ отделенэр 1970 гъэм диплом плъыжькIэ къеух. Школым 1972 гъэ пщIондэ щылэжьауэ, ар ягъэув Дзэлыкъуэ район партым политпросвещенэмкIэ кабинетым и заведующу, иужькIэ, 1980-1991 гъэхэм апхуэдэ лэжьыгъэ щигъэзэщIащ Налшык полупроводник прибор заводым. 1991 гъэм Налшык къалэм и парт комитетым идеологиемкIэ отделым и инструктору мэлажьэ. 1991-1995 гъэхэм «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и редакторщ, 1995 гъэм и апрель мазэм щегъэжьауэ КъБР-м и архивнэ службэм и лэжьакIуэщ, абы щIэныгъэм, информатикэм пропагандэмкIэ отделым и унафэщIщ.

1998гъэм и октябрь мазэм Бейтыгъуэныр ягъэуващ КъБР-м и архив службэм и тхьэмадэу.

Бейтыгъуэныр ди литературэм иджыри къэс хэмытауэ щIэ гуэр хэзылъхьэфа тхакIуэщ.

Абы и фIыгъэкIэ жыIэгъуэ жанрым зиужьауэ плъытэ хъунущ. Сыт хуэдэ пщIэ, сыт хуэдэ купщIэ яIэ Сэфарбий и афоризмхэм? А упщIэм и жэуапу къэбгъэлъагъуэ хъунущ тхакIуэ, щIэныгъэлI Нало Заур и псалъэхэр: «Бейтыгъуэным и псалъэ шэрыуэхэр я зэхэлъыкIэкIи, я гупсысэкIэкIи, я гъэпсыкIэкIи къуэпсыбэщ. Абыхэм яхэтщ акъыл жан зыщIэлърэ зэпIэзэрыту къыжыIахэр, бзитIщхьитIхэмрэ Гужажэхэмрэ ящыдыхьэшххэр, гуапагъэмрэ псэ къабзагъэмрэ я щIыхьыр лъагэу зыIэтхэр, зи цIыхугъэр мылъкукIэ зыхъуэжхэм яхуэгъэзахэр. А псом я къалэныр зыкIэ зэтохуэ: гупсысэ куурэ акъылышхуэрэ ящIэлъщ, гъащIэм и къэхъугъэ псоми поджэж хьилмышхуэ зыбгъэдэль цIыху псэ къабзэм ахэр зэриIэужьыр гурыIуэгъуэщ. Лъэпкъым и цIыхушхуэхэу Къэзэнокъуэ Жэбагъырэ ПащIэ Бэчмырзэрэ я IуэхущIафэм Бейтыгъуэным пищэну хущIокъу… абыхэм иракъухь щхьэхуещэхэр, гъэпцIакIуэхэр, къузгъунхэр, щхьэщытхъухэр, дыгъуакIуэхэр, акъылыншэхэр».

Бейтыгъуэн Сэфарбий УФ-м и ТхакIуэхэм я союзым хэтщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бейтыгъуэн Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 87

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: