Псалъэжь: Делэр псоми я Iыхьэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

Къэплъыхъуэр

Балъкъыз Батий

(1948)

Балъкъыз БатийБалъкъыз Батий Iэсхьэд и къуэр 1948 гъэм июлым и 15-м Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм щыщ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

1967 гъэм къуажэ школыр къиухащ. А гъэ дыдэм къыщыщIэдзауэ 1969 гъэ пщIондэ Армэм къулыкъу щещIэ. Армэм къикIыжа нэужь, 1971 гъэм нэсыху «Къулъкъужын» совхозым ухуакIуэ бригадэм и рабочэу щолажьэ. 1971 гъэм къыщыщIэдзауэ 1998-м нэсыху КъБР-м и МВД-м щолажьэ, милицэм и майорщ.

1981гъэм Батий Москва М.Горькэм и цIэкIэ щыIэ литературнэ институтым заочнэу щIотIысхьэри ар 1987 гъэм къеух.

1991 гъэм къыщыщIэдзауэ Батий ТхакIуэхэм я союзым хэтщ.

Батий и усэхэр къытохуэ республикэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ. Абыхэм яхэтщ урысыбзэкIи балъкъэрыбзэкIи къыдэкIхэр.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 48

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: