Псалъэжь: Сымаджэр къанэри щIэупщIакIуэр лIащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Унэм икI, щIым икIыж. (Iугъуэ)

Къэплъыхъуэр

Бахъуэ БетIал

(1935-1997)

Бахъуэ БетIалБахъуэ БетIал ТIрашэ и къуэр 1935 гъэм декабрым и 12-м Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. ПэщIэдзэ щIэныгъэр Бахъуэм я къуажэ курыт еджапIэм щызэрегъэгъуэт. Абы ебланэ классыр къиухыху щоджэ.

1954 гъэм Советскэ армэм къулыкъу щищIэну ираджэ. И къулыкъу пIалъэр ирихьэкIа нэужь, ар къыщонэ Латвийскэ ССР-м и Елгавэ къалэм дэт машзаводым щылэжьэну. Абы зэрыщылажьэм хуэдэурэ заочнэу классибгъур къеухыж. ИужькIэ БетIал Московскэ народнэ университетым «Рисунок и живопись» жыхуиIэ отделенэм заочнэу щоджэ. Абы и илъэситI курсыр къеух.

ИужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къегъэзэжри культурэм и IэнатIэм пэроувэ. Зэрылажьэм хуэдэурэ БетIал КъБАССР-м пшынауэхэмрэ-хормейстрхэмрэ щагъэхьэзыр курсыр къеухыж.

1969 гъэм Бахъсэн къалэ мэIэпхъуэ. Абы 1982 гъэ пщIондэ районым культурэм и Унэм и художникщ.

1987гъэм зы илъэскIэ КъБКъУ-м щыIа общетеатральнэ курсыр къеух.

1982-1990 гъэхэм Бахъуэр мэлажьэ Бахъсэн райисполкомым щызэхэт агитационно-художественнэ бригадэм и методисту.

1990гъэм щыщIэдзауэ райисполкомым культурэмкIэ и отделым художественнэ самодеятельностхэмрэ фольклорымкIэ и методисту щылэжьащ.

Бахъуэ БетIал 1959 гъэм къыщыщIэдзауэ итхырт усэхэр, рассказхэр, интермедиехэр, сценариехэр, макъамэхэр, гушыIэхэр, ауанхэр, повесть хуэдэхэр, нэгъуэщIхэри.

Бахъуэ БетIал 1997 гъэм Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я союзым хагъэхьащ.

УсакIуэ, уэрэдус, тхакIуэ, художник, музыкант Бахъуэ БетIал и гъащIэ псор культурэм пыщIауэ ихьащ.

Макъамэри псалъэхэри езым ейуэ, ди композитор цIэрыIуэхэми ядитхауэ Бахъуэм и уэрэдищэм щIигъу дунейм къытехьащ, повестхэмрэ рассказхэмрэ щызэхуэхьэса «Анэл», «Нэпсрэ насыпрэ» тхыгъэхэр къыдигъэкIащ.

Бахъуэ БетIал культурэм зэфIэкI иIэу илъэс куэдкIэ зэрыхэлэжьыхьар къалъытэри, «КъБР-м культурэмкIэ щIыхь зиIэ» цIэ лъапIэри къыфIащауэ щытащ. И ныбжьыр илъэс 62-м иту Бахъуэ БетIал 1977 гъэм, июным и 10-м дунейм ехыжащ. Ар щыщIалъхьэжащ Бахъсэн къалэ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 140

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: