Псалъэжь: ПIэщхъагъей уиIэу хьэдагъэ умыкIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

Анзор Мухьэмэд

(1940-1995)

Анзор МухьэмэдАнзор Мухъэмэд Хьисэ и къуэр I940 гъэм Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ Али-Бэрдыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Я къуажэ еджапIэр къиуха нэужь, IэщIагъэ щызэригъэгъуэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ филологиемкIэ и факультетым. Илъэс куэдкIэ «Ленин нур» (иджыпсту «Черкес хэку») газетым, журналистикэм и IэнатIэ зэхуэмыдэхэм щылэжьащ.

Анзор М.Хь. и усэхэр, рассказхэр, очеркхэр зэрыт тхылъ зыбжанэ къыдэкIащ: «Усэхэр» (1965), «Джэ макъ» (1975), «Уэшх нэужьым» (1981), «Насыпым и къуэпсхэр» (1986).

I99I гъэм дунейм къытехьащ тхакIуэм и тхыгъэ нэхъыфIхэм ящыщ зы «Атэлыкъым и лIэужь» повестыр. Абы лъабжьэ хуэхъуащ «зекIуэлIымрэ зекIуэшымрэ» лъэпкъым и гъащIэм дежкIэ мыхьэнэ хэха яIэу щыщыта лъэхъэнэ жыжьэм адыгэхэм я псэукIар, лъахэм, унагъуэм илъа хабзэмрэ нэмысымрэ. Гъэсэныгъэ къаруушхуэ зыхэлъ и тхыгъэмкIэ Анзор Мухъэмэд тхылъеджэр къыхуреджэ лъэпкъыр хъума хъун щхьэкIэ, адыгагъэрэ цIыхугъэрэ, губзыгъагъэрэ зышыIэныгъэрэ адыгэу зызылъытэж дэтхэнэми къигъэлъэгъуэн зэрыхуейм. БлэкIам и дерсхэмкIэ щIэгъэбыдэжа а гупсысэр щынэхъыщхьэщ «Атэлыкъым и лIэужь» повестым.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 151

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: