Псалъэжь: Малъхъэрэ къанрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Агънокъуэ Лашэ (Адэлджэрий)

(1851-1918)

Агънокъуэ ЛашэАгънокъуэ Лашэ (и цIэ дыдэр Адэлджэрийщ) Уэсмэн и къуэр 1851 гъэм Старэ Шэрэдж (жьымкIэ Дохъушыкъуей) къуажэм къыщалъхуащ. Ар къызыхэкIар уэркъ унагъуэщ, ауэ зи адэр дунейм пасэу ехыжа щIалэм и анэр Къэзаншхэ я унэIутым щыдэкIуэжым, пщылIыпIэм и бэлыхьыр а тIум зыкъомрэ ягъэв. АнэдэкIуэу ар зыдашар Къуэжьыкъуей Ищхъэрэти, иужькIэ и сабиигъуэри и гъащIэри а жылэм абы щигъэкIуэн хуей мэхъу. Зыхэхуа унагъуэ тхьэмыщкIэм уэркъ щIалэр щытыншакъым, мэкъумэш лэжьыгъэ псори абы игъэунэхун хуей хъуащ.
УэркъыцIэ зэрихьэ мыхъумэ, мылъку бгъэдэлъамкIэ Агънокъуэр ауэ къызэрыгуэкI мэкъумэшыщIэ унагъуэм зэрефIэкIышхуэ щыIакъым. И хэкум и мызакъуэу, хамэ щIыпIэ ку-эдми абы и цIэр хэIущIыIу щыхъум, зыхузэфIэкIхэм я хьэгъуэлIыгъуэм ар ирагъэблэгъэныр щIыхьышхуэу къалъытэу щыхуежьэм, абы мэкъумэш, унагъуэ Iуэхухэр IэщIыб ещI, джэгуакIуэ къалэн хьэлъэр и пщэ делъхьэж, абы къыхихым ирипсэууэ щIедзэ.
ЦIыхум, гъащIэм, зытет дунейм лъагъуныгъэшхуэ хузиIэ, а псоми куууэ хэзыщIыкI усакIуэм къалэнуи зыхуигъэувыжыр къыдалъхуахэм я гуфIэгъуэ-дэрэжэгъуэр къэIэтынырщ, и псалъэ лъэщымкIэ ахэр лIыгъэм, пэжыгъэм, цIыхугъэм хуэгъэсэнырщ, щIэпIыкIынырщ, яхэлъ хьэл-щэн мыхъумыщIэхэр ауанрэ гушыIэкIэ захригъэнэнырщ. ГъэпщылIакIуэхэм, щыIэ, зекIуэ хабзэ мыхъумыщIэхэм хуэдзэлашхэ мыхъумэ, ахэр тедзын, къутэн хуейуи абы къигъэу-выркъым. Ар хущIокъу зиусхьэнхэм зыгуэр къагуригъэIуэну, ахэр къыхуреджэ мылъкукIэ зылъэмыкIхэм зыщIагъэкъуэну, и щхьэ течауэ жеIэ и чэнджэщхэр ямыгъэзащIэмэ, бэлыхьым езыхэр зэрыхэхуэнур.
И зэманым псэуа нэгъуэщI джэгуакIуэхэм Агънокъуэ Лашэ ещхькъым, зыкъомкIэ къащхьэщокI. Абы и тхыгъэхэм хэткъым, уащыхуэзэркъым гъыбзэм, нэпсым, нэщхъеягъуэм, абы и усыгъэр нэхущ, гъащIэм хуиIэ, хуищI лъагъуныгъэмкIэ, дэрэжэгъуэрэ гурыщIэ щабэкIэ ахэр сытым щыгъуи гъэнщIащ. Абы и усэхэм ехьэжьауэ щыгъэлъэпIащ пэжыгъэр, цIыхугъэр, захуагъэр, дахагъэр. Ахэр езыми куууэ къызэрыгурыIуэм и IэдакъэщIэкIхэри я щыхьэтщ.
Къалэн игъэзэщIакIэ, и IэщIагъэкIэ Агънокъуэ Лашэ кIуэрыкIуэм тету усэ зэрызэхилъхьэм нэмыщI, ажэгъафэ, артист лэжьыгъэри IэкIуэлъакIуэу игъэзащIэу щытащ, цIыхухэм, гупым ар фIыуэ ялъагъунри абы куэдкIи епхат. Абы ищIыIужкIи абы макъамэ зэхилъхьэрт, ди зэ-маным къэсыжа и къафэр абы щыхьэт тохъуэ.
Адыгэ усакIуэ-джэгуакIуэ иным и гурыщIэ къабзэм къигъэщIа уэрэд, усэ телъыджэхэр къы-далъхуахэм фIыуэ ялъагъу, я гум щагъафIэ, аращ ахэр щIэуахътыншэри, лъэпкъым и пащхь-эм къалэн инхэр ноби щIыщагъэзащIэри.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Агънокъуэ Лашэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 315

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: