Псалъэжь: Хуабэ хъумэ, мэдыд, щIыIэ хъумэ, мэдий.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: ЩабэрыкIуэ мэз кIуэрей. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

АфIэунэ Лиуан

(1938)

АфIэунэ ЛиуанАдыгэ сабий усакIуэ АфIэунэ Лиуан Алий и къуэр Бахъсэн районым щыщ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм июлым и 20-м 1938 гъэм къыщалъхуащ. 1946 гъэм школым щIэтIысхьэри 1953 илъэсибл классыр къыщиухащ. 1957-1960 гъэхэм дзэм къулыкъу щещIэ.

1960гъэм «Къэббалкъпромстрой» трестым и СУ № 4-нэм рабочэу щылэжьэну мэув. Зэрылажьэм къыдэкIуэурэ 10-нэ классри къеухыж. ИужькIэ, 1970 гъэм и июнь мазэм щегъэжьауэ пенсэм кIуэху (1998) Тырныауз вольфрам-молибден комбинатым и базэ Налшык щыIэм щылэжьащ.

И лэжьыгъэкIэ литературэм пэжыжьэу щытми, лъэпкъ сабийхэм тыгъэ хьэлэмэт хуэзыщIа икIи хуэзыщI усакIуэщ, зэчиягъ (талант) нэс зыбгъэдэлъ цIыхущ Лиуан. Поэзиер зыхуэгъэза ныбжьым и гугъу пщIымэ, утемыпсэлъыхьыну плъэкIынкъым и псэ, и бзэ IэфIагъым зиукъэбзынымкIэ щхьэусыгъуэ гуэрхэр зэрыщыIами. Ар езыр илъэсий фIэкIа мыхъуауэ зи Iэ щабэрэ зи псалъэ гуапэрэ хуэныкъуэ и анэр дунейм зэрехыжарщ, гъащIэ гъуэгуанэ гугъу къыпэщылъарщ.

Курыт еджапIэр къэухыным хунэмысауэ ар лэжьыгъэм пэрымыхьэу хъуакъым. IэнатIэ зыбжани зэрихъуэкIащ: мыващIэу, ухуакIуэу, хьэлъэзехьэу… И ныбжьэгъу Сонэ Абдулчэрим и псалъэкIэ жытIэнщи, «КъарукIэ дунейм зыгуэр щылэжьамэ, Лиуан апхуэдэщ». 1983 гъэм дунейм гсьытехьа «Дадэ и сурэт» и усэ сборникымкIэ абы зыкъигъэлъэгъуащ зи хъэтIрэ зи гупсысэ къэIуэтэкIэ щхьэхуэрэ зэфIэува усакIуэ нэсу.

ЦIыкIухэм усэбзэкIэ зэрепсэлъэфын Iэмалым къыдэкIуэу, Лиуан хузэфIокI сабийхэм я зэхэщIыкIым хигъэхъуэн, къэзыухъуреихь дунейм и плъыфэ зэхэджахэм кIэлъигъэплъын. Абы и поэзиер IуэрыIуатэм иробауэ. Аращ абы и усэхэр псэм дыхьэгъуафIэу псыхьа щIэхъури.

Лиуан и усэхэм хэлъ ущием я щIыбагъ къыдэтщ гущIэгъурэ цIыхугъэ дахэрэ. Мис ахэм поэзиери къагъэщIыж.

Къыхэгъэщыпхъэщ Лиуан и лирическэ лIыхъужьым и гупсысэр зэрыузыншэр, абы хуабагъ къызэрыбгъэдэкIыр, а хуабагъыр зыхозыгъащIэ къэIуэтэкIэр гуапэщ, нэхъ кIэщIу жыпIэмэ — псэгъэгуфIэ дахагъэу и тхыгъэхэм куэд хэлъщ. А псори къэлъытауэ жыпIэмэ, Лиуан иIэщ усэ куэд къабыл пщIыну. Абы и усэ нэхъыфIхэм ущыхуозэ «Азбукэм», класс нэхъыщIэхэм щадж «Анэдэлъхубзэм», «Адыгэ сабий литературэ» тхылъым, «Вагъуэбж» сборникым, сабий садхэм папщIэ зэхалъхьа программэхэм.

Сабийхэм папшДэ Лиуан тхылъ зыбжанэ къыдигъэкIащ, екIурэ-ещхьу сурэтыщIэм ягъэщIэрэщIауэ.

Лиуан нобэ зи къару илъыгъуэ усакIуэщ, УФм и ТхакIуэхэм я союзым хэтщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 114

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: