Псалъэжь: Куэпкъ зылъысми ешх, шхужь зылъысми ешх.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

Къэплъыхъуэр

Ацкъан Руслан

(1949)

Ацкъан РусланАцкъан Руслан Хьэсбот и къуэр Аруан районым щыщ Ерокъуэ къуажэм апрелым и 20-м 1949 гъэм къыщалъхуащ. Къуажэ курыт школыр къиуха нэужь, ар щIотIысхьэ КъБКъУ-м и историко-филологическэ факультетым адыгэбзэмрэ урысыбзэмкIэ и отделенэм. Ар къеух 1972 гъэм. Абы иужькIэ Руслан щолажьэ Старэ Лэскэн (Анзорей) къуажэм и курыт школым, урысыбзэмкIэ иригъаджэу.

1973 гъэм къыщыщIэдзауэ 1975 гъэм нэсыху КъБР-м культурэмкIэ и Министерствэм щолажьэ. 1975-1980 гъэхэм Руслан щолажьэ газет тедзапIэм.

1980 гъэ лъандэрэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и редакторщ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм литературэмкIэ 1994 гъэм и Къэрал саугъэтыр къыхуагъэфэщащ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 162

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: