Псалъэжь: Уи адэ и щIапIэ гъэдахэ, уи анэ дахэу епсалъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Унэм икI, щIым икIыж. (Iугъуэ)

Къэплъыхъуэр

Абазэ Къамбот

(1837-1900)

Лъэпкъым и цIыхухэм ягу зи цIэ, зи тхыгъэхэр щагъафIэу ди зэманым къахьэсахэм ящыщ зыщ джэгуакIуэ гъуэзэджэ Абазэ Къамбот Мусэ и къуэр. Ар иджы Тэрч районым хыхьэ Плановскэ (жьымкIэ Ботэщей) къуажэм 1837 гъэм къыщалъхуащ. Уэркъ лъэпкъым къыхэкIа щхьэкIэ, Къамбот, мылъку бгъэдэлъам, выгу зэщIэщIа, жэмитI-щы иIам тепщIыхьмэ, къызэрыгуэкI мэкъумэшыщIэхэм къазэрыщхьэщыкI, зэрефIэкI щIагъуэ щыIакъым. И щIалэгъуэм, япэ лъэхъэнэхэм ар мэкъумэш лэжьыгъэм зэрыпэрытам и хъыбар ди деж къэсыжащ, ар и къуажэгъухэм къаIуэтэж. Ауэ езыр дэзыхьэх, мылъку гуэрхэри къызыпэкIуэ джэгуакIуэ IэщIагъэр къыщыхихым, абы мэкъумэш лэжьыгъэри IэщIыб ещI, и пшынэмрэ и псалъэ шэрыуэмкIэ лъэпкъым хуэлажьэу щIедзэ.

ШыкIэпшынэр егъэлеяуэ IэкIуэлъакIуэу зыгъэбзэрабзэ, макъ дахэ зиIэ, уэрэджыIакIуэ Iэзэ, IуэрыIуэдз, псалъэр къекIуу зыгъэбзэф джэгуакIуэр хьэгъуэлIыгъуэ псоми ирагъэблагъэрт, языхэзри хабзэ нэсым тету абы иригъэкIуэкIырт, игъэбжьыфIэрт. И анэдэлъхубзэм нэмыщI, нэгъуэщI бгырыс лъэпкъыбзэ зыкъомым ирипсэлъэфу зэрыщытым и фIыгъэкIэ Къамбот нэгъуэщI лъэпкъхэми яшэрт, я гуфIэгъуэхэм хагъэтырт. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, ар дунейм щехыжар 1900 гъэрщ.

Абазэ Къамбот гупыр, хьэгъуэлIыгъуэр гушыIэрэ ауанкIэ зытезыIыгъэ, зыгъэдыхьэшх, я нэгу зезыгъэужь джэгуакIуэ къудейкъым, абы ищIыIужкIи ар гъащIэм куууэ хэзыщIыкI, набдзэгубдзаплъэу хэплъэф, абы къыщыхъу-щекIуэкI дэтхэнэ Iуэхуми гъэщIэгъуэныгъэ къыхэзыгъуатэ, щIэ гуэр хэзылъагъуэ, гупсысэ куу щIэзылъхьэф усакIуэ хьэлэмэтщ. Зытхар яхузэхэмыгъэкIыу, ауэ псори зытхьэкъуу нобэр къыздэсым IуэрыIуатэм щызекIуэ тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэр, щIэныгъэлIхэм иужь зэманхэм зэрызэхагъэкIамкIэ, а усакIуэ иным и IэдакъэщIэкIщ. Абыхэм гъэпсыкIэ хьэлэмэт ягъуэтам, пэжагъ, кууагъ ящIэлъым, макъамэ шэщIа ящIэтым, я бзэм и къулеягъ-шэрыуагъым ахэр гукъинэж ящI, зи IэдакъэщIэкIым творческэ къару мыкIуэщIыж зэрыбгъэдэлъар къагъэнаIуэ.

Зи цIэ, зи IуэхущIафэ хьэлэмэтыр лъэпкъ щIэныгъэлIхэм я фIыгъэкIэ зэфIагъэувэжа пасэрей адыгэ джэгуакIуэхэм ящыщ зыщ Абазэ Къамбот. Лъэпкъым и цIыхухэм абы и тхыгъэхэр яхъумащ, ди зэманым къахьэсащ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Абазэ Къамбот

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 166

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: