Псалъэжь: Джэд нэхърэ джэдыкIэ нэхъ Iущщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)

Къэплъыхъуэр

Абазэ Албэч

(1964)

Абазэ АлбэчАбазэ Албэч Чамир и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Бахъсэн районым щыщ Дыгулыбгъуей къуажэм 1964 гъэм, сентябрым и 3-м адыгэ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

1970-1981 гъэхэм я къуажэ дэт курыт еджапIэ № 1-м щеджащ.

1981гъэм ар щIотIысхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и историко-филологическэ факультетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и отделенэм. 1986 гъэм еджапIэ нэхъыщхьэр къиухри ар ягъэкIуащ Налшык къалэ курыт еджапIэ № 2-м (иджы лицейщ). Зы мазэ фIэкIа абы щымылэжьауэ дзэм къулыкъу щищIэну ираджэ. Армэм къикIыжа нэужь, 1988 гъэм и ноябрь мазэм Абазэ Албэч КъБКъУ-м щылэжьэну ирагъэблагъэ. Абы щылажьэурэ Абазэм аспирантурэр къеух.

1993гъэм Абазэм Мейкъуапэ дэт Адыгей къэрал университетым и кандидат диссертацэр щыпхигъэкIащ. Абы къыфIащащ филологие щIэныгъэхэмкIэ кандидат цIэр.

Дызэрыт зэманым Абазэ Албэч КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм и доцентщ, адыгэ литературэр ирегъэдж. Абазэ Албэч и критическэ, литературоведческэ статьяхэр щIэх-щIэхыурэ къытохуэ адыгэбзэкIэ ди щIыпIэми ди къуэш республикэхэми къыщыдэкI газетхэм, журналхэм.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 60

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: