Псалъэжь: Акъыл эиIэр акъылыншэми йочэнджэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

Къэплъыхъуэр

ХьэкIуащэ Мадинэ

(1959)

ХьэкIуащэ МадинэХьэкІуащэМадинэ Андрей и пхъур КъБАССР-м и щыхьэр Налшык къалэ щакІуэгъуэм (ноябрым) и 23-м 1959 гъэм къулыкъущІэ унагъуэм къыщалъхуащ. 1981 гъэм диплом плъыжькІэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым (КъБКъУ-м) и медицинэ факультетыр къиухащ. Мэзкуу дэт Япэ медицинэ институтым кардиологиемкІэ и клиникэ ординатурэм 1982-1985 гъэхэм щеджащ, иужькІэ 1985-1987 гъэхэм Мэзкуу дэт кардиологиемкІэ Союзпсо къэхутакІуэ центрым КардиологиемкІэ и Институтым и аспирантурэм щеджащ. ХьэкIуащэ Мадинэ 1991 гъэм КъБКъУ-м и филологие факультетыр экстернэу къиухащ. 1997 гъэм «Адыгэ мифологием и антологие лъабжьэхэр» диссертацэр Мейкъуапэ дэт Адыгэ къэралыгъуэ университетым щыпхигъэкIащ. 1998 гъэм къыщыщІэдзауэ нобэр къыздэсым Мадинэ КъБР-м и правительствэмрэ щІэныгъэхэмкІэ Урысей Академием и Къэбэрдей-Балъкъэр КъэхутакІуэ Центрымрэ я деж щыІэ гуманитарнэ къэхутэныгъэмкІэ Къэбэрдей- Балъкъэр институтым (КъБИГИ-м) щІэныгъэлІ нэхъыщхьэу щолажьэ.

1999-2003 гъэхэм КъБКъУ-м и хамэ къэрал литературэмкІэ кафедрэм егъэджакІуэ нэхъыщхьэу (и лэжьыгъэм и щІыІужкІэ) щылэжьащ. Мадинэ 2002-2005 гъэхэм КъБКъУ-м урыс литературэмкІэ кафедрэм и докторанту щытащ. 2010 гъэм къыщыщІэдзауэ ар КъБИГИ-м адыгэ филологиемкІэ щыІэ отделым и къэхутакІуэ лэжьакІуэ нэхъыжьщ.

ХьэкІуащэ Мадинэ и тхылъ «ЛитературэмкІэ архетипхэр адыгэ тхакІуэхэм я художественнэ тхыгъэхэм» жыхуиІэр «2007 гъэм къриубыдэу щІэныгъэмкІэ Урысей Академием и ехъулІэныгъэ нэхъыщхьэхэм» я реестрым хагъэхьащ. «Къэбэрдей литературэм архетип образхэр зэрыщызэфІэгъэувамрэ зэрызыщиужьамрэ» темэм теухуауэ доктор диссертацэр 2008 гъэм пхигъэкІащ.

И сабиигъуэм къыщыщІэдзауэ усэ етх, иужькІэ прозэр къигъэсэбэпу щІидзащ. И художественнэ тхыгъэ куэд республикэм къыщыдэкІ газетхэм, урысыбзэкІэ къыдэкІ «Литературная Кабардино-Балкария» журналым къытохуэ. «Унэм ухуэзышэ гъуэгу» повестым «Амрэ» Лъэпкъ саугъэтыр 2007 гъэм къыхуагъэфэщащ.

2008 гъэм Мадинэрэ Осетие Ищхъэрэм и киностудиемрэ ягъэхьэзыращ ЩоджэнцІыкІу Алий теухуа документальнэ фильмым и киносценариер. Ар жыджэру хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и тхакІуэхэм я зэІущІэ Железноводск къалэм 2007 гъэм зэхэтам, Урысеймрэ СНГ-мрэ я тхакІуэхэм я зэхуэс Переделкино 2008 гъэм щызэхэтам, Урысеймрэ СНГ- мрэ я тхакІуэхэм «Дружба нарордов» журналыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 60 зэрырикъум теухуауэ екІуэкІа зэІущІэм (Мэзкуу, 2009). Абы и жэрдэмкІэ къызэрагъэпэщащ Кавказ Ищхъэрэм и тхылъ жэрмыкІэ Филатов С.А. 2011 гъэм Мэзкуу щригъэкІуэкІар. Абы и фІыгъэкІэ къызэрагъэпэщащ икІи екІуэкІащ дунейпсо щэнхабзэмкІэ проект Caukasus Morpheus 2012 гъэм Рим къалэм щекІуэкІар.

ХьэкІуащэ Мадинэ Урысей Федерацэм и тхакІуэхэм я Союзым 2008 гъэм къыщыщІэдзауэ хэтщ, республикэм, Кавказ Ищхъэрэм, Урысейм Федерацэм щекІуэкІжылагъуэ, литературэ Іуэхухэм жыджэру холэжьыхь.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 31

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: