Псалъэжь: ПыIэзэфIэхь махуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Арэфыпс, псыхэкIыкI. (Жызумей)

Къэплъыхъуэр

ЛIыкъуэжь Нелли

(1959)

ЛIыкъуэжь НеллиЛыкъуэжь Нелли Хьэлым и пхъур КъБАССР-м и Тэрч жылагъуэбэм хыхьэ Курп Ипщэ къуажэм сентябрым и 15-м 1959 гъэм къыщалъхуащ.

Курыт еджапIэр къиуха нэужь Нелли щеджащ Витебск (Белоруссие) дэт индустриально-педагогическэ техникумым. ИужькIэ зэрылажьэм хуэдэурэ КъБКъУ-м и филологическэ факультетым и урысыбзэмрэ урыс литературэмрэ, адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ къудамэр къиухыжащ. Щеджэ зэманым къриубыдэу Нелли къиухащ КъБКъУ-м щыщыIа Факультет общественных профессий жыхуиIэм и журналистикэ къудамэр («Основы журналистики»). Лыкъуэжь Нелли Урысей Федерацэм и журналистхэми, тхакIуэхэми я Союзхэм хэтщ, литературэм и жанр зэмылIэужьыгъуэхэм иролажьэ. Усэхэр, рассказхэр, пьесэхэр, балетхэм папщIэ либреттэхэр итхащ. Нелли и тхыгъэхэр урысыбзэкIи, нэгъуэщIыбзэхэмкIи зэрадзэкIахэщ. Абыхэм япкъ иткIэ телевизионнэ фильмхэр трахащ, спектаклхэр ягъэуващ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 41

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: