Псалъэжь: ПцIыр згъэуващ жыпIэми, уи пащхьэ къоджэлэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

Къэплъыхъуэр

Мэремкъул Ларисэ

(1955)

Мэремкъул ЛарисэЖурналист, зэдзэкIакIуэ Мэремкъул Ларисэ Мухьэмэд и пхъур ноябрым и 13-м 1955 гъэм КъАССР-м и Дзэлыкъуэ (Нагорнэ) жылагъуэбэм хыхьэ Каменномост къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр къиуха нэужь Ларисэ 1973-1978 гъэхэм щеджащ Мэзкуу дэт А.М. Горькэм и цIэр зезыхьэ Литературэ институтым.

2010 гъэм Ларисэ къыфIащащ «КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр.

Дызэрыт зэманым Ларисэ «Урысейпсо къэрал телерадиокомпание» федеральнэ къэрал IуэхущIапIэ зэгуэтым и къудамэм – «Къэбэдей- Балъкъэр къэрал телерадиокомпанием телевиденэм радиовещанэмкIэ и шеф-редакторщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 23

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: