Псалъэжь: ЩIалэ гъакIуи кIэлъыкIуэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

Къэплъыхъуэр

Хьэту Пётр

(1950)

Хьэту ПётрХьэту Петр Мацулэ и къуэр 1950 гъэм июным и 2-м Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм къыщалъхуащ. Абы дэт курыт еджапIэр къиуха нэужь, Налшык полупроводник заводым слесарь-наладчикыу илъэситIым щIигъукIэ щолажьэ. ИужькIэ, Налшык дэт культурно-просветительнэ училищэм и режиссерскэ факультетыр 1974 гъэм къеухри, ЩоджэнцIыкIум и цIэкIэ щыIэ адыгэ театрым актеру, Горькэм и цIэкIэ Нальшык дэт урыс театрым режиссерым и къуэдзэу илъэс зырызкIэ щолажьэ. 1976 гъэм щыщIэдзауэ 1990 гъэ пщIондэ, клуб лэжьыгъэ IэнатIэ зыбжанэ зэрихъуэкIыу къызэгъэпэщакIуэу, культурэхэмкIэ Унэхэм я унафэщI къалэн егъэзащIэ. Зэрылажьэм хуэдэурэ, Краснодар дэт КультурэмкIэ институтым илъэсищкIэ щоджэри ар къимыухыу къыщIокIыж. 1990— 1997 гъэхэм «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспонденту мэлажьэ. 1991 гъэм Дон-Iус-Ростов дэт Кавказ Ищхъэрэм и Къэрал Iуэху зехьэнымкIэ и академием щIотIысхьэри, пресс-менеджер, правовед IэщIагъэхэр зригъэгъуэтауэ, 1996 гъэм ар къеух. 1997 гъэ лъандэрэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм прозэмрэ поэзиемкIэ и отделым и редакторщ.

Школ зэман лъандэрэ усэхэр, рассказхэр, очеркхэр етх. И тхыгъэхэр Къэбэрдейми, Шэрджэсми адыгэбзэкIэ къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ къытохуэ, радиомрэ телевиденэмрэкIэ къат, тхылъ щхьэхуэу къыдокI.

Хьэту Петр УФ-м и ТхакIуэхэм я союзми Журналистхэм я союзми хэтщ.

1993гъэм «Лучший журналист года» саугъэтым и лауреатщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 101

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: