Псалъэжь: Хабзэр здэпшэм макIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

Къэплъыхъуэр

Бемырзэ Мухьэдин

(1948-2007)

Бемырзэ МухьэдинБемырзэ Мухьэдин Хьэмид и къуэр 1948 гъэм Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Али-Бэрдыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. 1966 гъэм курыт еджапIэр, 1972 гъэм Къэрэшей-Шэрджэс къэрал пединститутыр къиухащ. А илъэс дыдэм Бемырзэм къуажэм дэт курыт еджапIэм лэжьэн щыщIидзэри адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ сабийхэм яригъэджащ, 2007 гъэм дунейм ехыжыху.

Бемырзэ М.Хь. и япэ усэхэр ихуащ 1971 гъэм Черкесск къыщыдэкIа «Зэкъуажэгъухэр» усэ сборникым. Абы иужькIэ илъэсипщI дэкIауэ, «ЛIыгъэм и тхыдэ» зыфIища и япэ усэ тхылъыр дунейм къытехьащ. Тхылъым ихуа усэхэм я нэхъыбэр теухуащ хэкум, адэ-анэм, цIыхугъэм, пэжыгъэм. Абы къыкIэлъыкIуащ «Уэрэду сиIэр уэрщ» (1990), «ДыгъафIэ уэс» (1993), «Уадыгэну гугъущ» (2002) тхылъхэр.

Егъэлеяуэ хуэгумащIэт Мухьэдин и лъэпкъым, адэжь лъахэм; гъунапкъэншэт абыхэм яхуиIэ лъагъуныгъэр. Ахэрат усакIуэм и псэ пIейтейм къыпкърыкI дэтхэнэ усэ едзыгъуэри пшыналъэ дахэу зышэщIыр. Зи псэ пIут, зи бзэ пIурылъ, зи хьэуакIэ убауэ лъэпкъым ухуэпэжын, Хэкум ухуэлэжьэн гупсысэхэрщ абы и художественна дунейм щынэхъыщхьэр.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 163

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: