Псалъэжь: ШыфIыр ныбжьэгъуфIым хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей. (Къэб)

Къэплъыхъуэр

Къуныжь ХьэIишэт

(1948)

Къуныжь ХьэIишэтКъуныжь ХьэIишэт Мурадин и пхъур 1948 гъэм майм и 10-м Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ.

ХьэIишэт и сабиигъуэр щекIуэкIащ литературэр, тхылъыр фIыуэ зыщалъагъу и анэшхуэм и деж.

Курыт еджапIэр къиуха нэужь, Къуныжьыр щIотIысхьэ Московскэ технологическэ институтым. ИлъэситIкIэ абы щеджауэ ар къегъанэри литературнэ ин-ститутым мэкIуэж. 1969-1974 гъэхэм абы щоджэ. А лъэхъэнэрщ абы и тхыгъэхэри дунейм къытехьэн щыщIидзари.

1974 гъэм ХьэIишэт Къэбэрдей-Балъкъэрым къегъэзэжри телевиденэмрэ радиовещанэмкIэ и комитетым редактору щолажьэ. Нэхъ иужьыIуэкIэ ар Москва институт зыбжанэм редактору, научнэ сотрудник нэхъыщIэу щолажьэ.

Къуныжьым и усэхэр адыгэбзэкIи урысыбзэкIи къыдокI. Ар хуабжьу дехьэх сабийхэм яхуэусэным. Абы и щыхьэтщ ХьэIишэт и усэхэр щIэх-щIэхыурэ «Нур» сабий журналым къызэрытехуэри.

Дызэрыт зэманым ХьэIишэт зыщалъхуа Щхьэлыкъуэ къуажэм дэсщ, творческэ лэжьакIуэщ.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 57

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: