Псалъэжь: Жыг ку гъуанэри унэ мэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

ЩакIуэ Талустэн

(1890-1972)

ЩакIуэ ТалустэнЩакIуэ Талустэн Исхьэкъ и къуэр 1890 гъэм январым и 14-м Шэджэм Езанэм щыщ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Октябрскэ революцэм и пэкIэ абы къиухащ класситI къуажэ школыр. 1918-1920 гъэхэм абы дзэ плъыжьым къулыкъу щищIащ. 1920-1924 гъэхэм ар щоджэ адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэхэр гцагъэхьэзыр курсхэм. Абы иужькIэ ЩакIуэм Ростов-на-Дону къалэм журналистхэр щагъэхьэзыр курсхэр къыщеух икIи 1929 гъэ пщIондэ «Социалистическая КабардиноБалкария» газетым и редакцэм щолажьэ. 1932 гъэм къыщыщIэдзауэ 1937 гъэм нэс, и узыншагъэр фIэкIуэдыху, Талустэн тхылъ тедзапIэм и редактору мэлажьэ. И узыншагъэр имыIэж пэтми, абы лэжьэн-тхэн зэпигъэуркъым, 1972 гъэм дунейм ехыжыху.

1923 гъэм къыщыщIэдзауэ печатым къытохуэ Талустэн и IэдакъэщIэкIхэр. Абы тхэн зэрыщIидзар усэкIэщ. Ар тотхыхь япэм мэкъумэшыщIэм яIа псэукIэ хьэлъэм («Iэхъуэ», «Къуажэжь»). Октябрьскэ революцэм и ужькIэ цIыхухэм ягъуэта гъащIэ гуфIэгъуэм («Совет щIэблэ», «Трактор», «Гъубжэ уадэ», «Колхоз пщыIэ»),

Иужьрей илъэсхэм абы етх «Алий цIыкIу» повестыр, сабийхэм папщIэ рассказ куэд, ауаныщI усэ зыбжанэ. 1959 гъэм щхьэхуэу къыдокI сабийхэм папщIэ итха усэхэр, рассказхэр щызэхуэхьэса тхылъыр, «Алий цIыкIу» повестыр 1960 гъэм.


Тхылъ щхьэхуэхэмрэ тхыгъэхэмрэ

АдыгэбзэкIэ
ЕIуящIэ. Усэхэр. Рассказхэр.- Налшык: Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэ, 1959.
Алий цIыкIу. Повесть. — Налшык: Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапIэ, 1960.
ГъащIэм и лъэбакъуэхэр. Усэхэмрэ уэрэдхэмрэ.-Налшык:Эльбрус, 1969.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 109

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: