Псалъэжь: Уи шхын зыхэлъыр уиIу илъ хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: АдрыщIэ лэгъуп цIыкIу къыщовэ. (Лулэ)

Къэплъыхъуэр

Тхьэзэплъыж Азрэт

Тхьэзэплъыж АзрэтСпектакль щыджэгуахэр

1. Земляника — «Ревизор» Н.В.Гоголя.

Фильм зыхэтахэр

1. Хасан («Шарф любимой», реж. Е.Иванов-Барков) – 1955.
2. Буба («Как стать мужчиной» — киноальманах, реж. И.Тарковская, Х.Хажкасимов) – 1970.
3. Старик («Всадник с молнией в руке», реж. Х.Хажкасимов) – 1975.
4. «Все сначала!» — киноальманах (реж. И.Бурнацев, Б.Бабле Дзбоев) – 1975.
5. Ибрагим («Здесь мой дом», реж. Б.Бабле Дзбоев) – 1976.
6. Дзарахмат («По следам Карабаира», реж. Р.Гаспарянц) – 1979.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Актерхэм я биографиехэр, Тхьэзэплъыж Азрэт

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: