Псалъэжь: Жылэм ямыщхьым бабыщыщхьэ къыфIокIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Къэплъыхъуэр

Шортэн Даниткэ

Шортэн Даниткэ Хьэзешэ и пхъур 23.08.1923 гъэм къалъхуащ.
Заслуженная артистка Кабардино-Балкарской АССР.
Иджыри хъыджэбз цIыкIу дыдэу областной театральнэ курсхэм щрагъэджэн щIадзауэ щытащ. Даниткэ и гъусэу а курсхэр къэзухахэм 1936 гъэм адыгэ колхознэ-совхознэ театрым и лэжьыгъэр ирагъэжьауэ щытащ.

Даниткэ и щхьэгъусэу щытащ Шортэн Аскербий Тахир и къуэр (1916 — 1985). Ар театрым и япэ режиссер-постановщикыу щытахэм щыщщ. Ахэм япхъу Шортэн Алла (1950 гъэм къалъхуащ) егъэджакIуэщ, Урысей Федерацэм и заслуженнэ артисткэщ, КъБР и народнэ артисткэщ, «Кабардинка» ансамблым илъэс куэдрэ къыщыфащ.

Спектакль щыджэгуахэр

1. Марья Антоновна — «Ревизор» Н.В.Гоголя.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Актерхэм я биографиехэр, Шортэн Даниткэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: