Псалъэжь: И ныбэ и хьэщIэ, и щIалэ и къан.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)

Къэплъыхъуэр

Кумахуэ Хужь

Кумахуэ ХужьКумахуэ Хужь ХьэтIутIэ и пхъур 21.12.1918 гъэм къалъхуащ.

Народная артистка Кабардино-Балкарской АССР (1946 гъ.).

ГИТИС-ым и адыгэ студиер къиухащ.

1940 гъэм КъБ театрым джэгун щыщIидзащ.

16.02.1994 гъэм дунейм ехыжащ.

Спектакль щыджэгуахэр

1. Княгиня Жан («Камбот и Ляца» Шортанова).
2. Гауса («Кызбурун» Аксирова).
3. Марьяна («В одной семье» Шортанова).
4. Анна Андреевна («Ревизор»).

Фильм зыхэтахэр

1. Бабушка Азамата («Под знаком однорогой коровы», реж. Х.Хажкасимов) – 1986.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Актерхэм я биографиехэр, Кумахуэ Хужь

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 0

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: