Псалъэжь: СопIащIэ жыпIэу, шы лъэхъа умышэс.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: ЗэкIэрыблаблэу блыным еубгъуа. (Уанэ)

Къардэн ХьэкIуцэ

Къардэн ХьэкIуцэКъардэн ХьэкIуцэ Питу ипхъу.

Фильм зыхэтахэр

1. Марьян («Лавина с гор», реж. В.Журавлев) – 1958.


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Актерхэм я биографиехэр, Къардэн ХьэкIуцэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 2

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: