Псалъэжь: Дзэр къэсащ, псыр къиуащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

Адыгэ актерхэм я биографиехэр

МафIэдз Заирэт МафIэдз Заирэт ЩыпщIэ Къантемыр ЩыпщIэ Къантемыр
Багъ Иннэ Багъ Иннэ

(1993)

Къурмэн Регинэ Къурмэн Регинэ

(1993)

Щоджэн Асир Щоджэн Асир

(1993)

Зэмай Аминэ Зэмай Аминэ

(1994)

 


Щыуагъэ гуэр къэбгъуэтам, чэм Iам, е нэгъуэщI гуэрхэри хэгъэхьэн хуейуэ къэплъытэм, хъыбар дыгъащIэ. Уэри уиIэм, къытхуегъэхь, е къыщыдгъуэтыфыныр къыджеIэ.

Уи цIэр:

E-mail:

*ТхакIуэм, усакIуэм, актерым е уэрэджыIакIуэм и цIэр:

*И гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ:

И сурэтыр:

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 53

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: