ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Жьэм жиIэращ хьукум зытращIыхьыр.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)

Адыгэ актерхэм я биографиехэр

Шыбзыхъуэ Басир Шыбзыхъуэ Басир

(1952)

Шыбзыхъуэ Барисэт Шыбзыхъуэ Барисэт

(1952)

Шыхьэлий Анатолэ Шыхьэлий Анатолэ

(1952)

ХьэмыкIуэ Жаннэ ХьэмыкIуэ Жаннэ

(1953)

Шэрымэт Людмилэ Шэрымэт Людмилэ

(1953)

НэщIэпыджэ (Шыд) Мария НэщIэпыджэ (Шыд) Мария
Лу Рамазан Лу Рамазан

(1958)

Мэкъуауэ ФатIимэ Мэкъуауэ ФатIимэ

(1960)

ХьэщIэ Къанщоубий ХьэщIэ Къанщоубий

(1961)

КIэсэ (Ампар) Ларисэ КIэсэ (Ампар) Ларисэ

(1964)

Кумахуэ Мухьэдин Кумахуэ Мухьэдин

(1966)

ТIаш Маринэ ТIаш Маринэ

(1966)

Тхьэщыгуей Жанетта Тхьэщыгуей Жанетта

(1966)

Тэмаз Лиуан Тэмаз Лиуан

(1967)

Хьэмырзэ Ахьмэд Хьэмырзэ Ахьмэд

(1970)

Тэмаз (Молэ) Аулият Тэмаз (Молэ) Аулият

(1972)

Чэхумахуэ (Шал) ФатIимэ Чэхумахуэ (Шал) ФатIимэ

(1975)

Шыджынэ Тимур Шыджынэ Тимур
Гуэтэжокъуэ Константин Гуэтэжокъуэ Константин

(1990)

Жыкъуэ Назир Жыкъуэ Назир

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!

Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 38

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: