Псалъэжь: Хабзэр убзэнкъым, къалэныр Iулъхьэнкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: БлапцIэ къарэ, къарэ убыд. (Аркъэн)

Адыгэ алфавитыр

 дз Дзыгъуэ Дзыгъуэ
 е  Ету  Ету
 ё  Ёлкэ  Ёлкэ
 ж  Жызум  Жызум
 Жь    Жьы
 з  Зэрыджэ  Зэрыджэ
 и  И  И
 й  Йоплъ  Йоплъ
 к  Кактус  Кактус
 ку  Кумб  Кумб

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6

Зыхыхьэр: АдыгэбзэкIэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 942

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: