Псалъэжь: Шу гъуогурыкIуэм бзыпхъэ трех.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

Къэплъыхъуэр

Адыгэ алфавитыр

Къэбэрдей-шэрджэс алфавитым хыхьэ хьэрфхэр:

а  Адакъэ Адакъэ
 э  мЭл  Мэл
 б  Бабыщ  Бабыщ

 в  Вагъуэ  Вагъуэ
 г  Горох  Горох
 гу  Гуэгуш  Гуэгуш
 гъ  Гъэмахуэ  Гъэмахуэ
 гъу  Гъубжэ  Гъубжэ
 д  Дэ  Дэ
 дж  Джэд  Джэд

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6

Зыхыхьэр: АдыгэбзэкIэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 983

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: