Псалъэжь: ЗылъэкI и джатэ кIыхьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Зыми емыщхь Хьэх Сэфарбий

Хьэх Сэфарбий

Хьэх Сэфарбий

УсакIуэ, тхакIуэ Хьэх Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ.

Адыгэ усакIуэ, тхакIуэ Хьэх Сэфарбий и къалэмыпэм къыщIэкIащ усэ, прозэ тхылъу 20-м щIигъу адыгэбзэкIи урысыбзэкIи. Абыхэм щыщу я цIэ къиIуапхъэщ «Свежесть»,

«Толъкъун Iэсэ», «Махуэм дунейр и кIыхьагъщ», «Дадэкъуапэ», «Си хъуреягъкIэ», «МахуэщIэр кIадащхьэ течащ», нэгъуэщIхэри.

Апхуэдэуи ар щолажьэ очерк, эссе, щIагъыбзэ, рассказ, повесть жанрхэми. НэгъуэщI лъэпкъхэм щыщ тхакIуэ цIэрыIуэхэм я тхыгъэ куэд адыгэбзэкIэ зэридзэкIащ. Хьэх Сэфарбий и тхыгъэ-хэр пэщIэдзэ, курыт школхэр зэрырагъаджэ тхылъхэм ярытщ. И творчествэр КъБКъУ-м щеджэ студентхэм я диплом лэжьыгъэу щIэх-щIэхыурэ къащтэ.

Сэфарбий къиухащ Горький М. и цIэр зэрихьэу Москва дэт литературэ институтыр, Урысей Федерацэм и IхакIуэхэм, Журналистхэм я союзхэм хэтщ. Илъэс куэдкIэ Сэфарбий щылэжьащ «Адыгэ псалъэ» газетым, япэ щIыкIэ корреспонденту, итIанэ къудамэм и унафэщIу. Иджыпсту ар щолажьэ КъБР-м и IхакIуэхэм я союзым, абы и правленэм хэтщ.

Сэфарбий илъэс 20-м нэблэгъауэ тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэм ядолажьэ, «Шыхулъагъуэ» литературэ Хасэ къызэригъэпэщауэ. Иджыпсту цIэрыIуэ хъуа тхакIуэхэм, усакIуэхэм къежьапIэ яхуэхъуар а Хасэрщ.

Илъэс куэдкIэ гуащIафIэу печатым зэрыщылэжьам, и литературэ ехъулIэныгъэхэм папщIэ Сэфарбий къратащ КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым (I984), ди республикэм и Журналистхэм я союзым и правленэм я ЩIыхь тхылъхэр (I988), КъБР-м и журналистхэм я саугъэтыр къыхуагъэфэщащ (I977), I999 гъэм къыфIащащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ цIэ лъапIэр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7

Зыхыхьэр: Жэмыхъуэ Iэбубэчыр, Си хъуреягъкIэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, ЩIэуэ къэхъуахэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 641

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: