Псалъэжь: Банэ хуэдэу къэщтэж, данэ хуэдэу гъэтIылъыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)

УздэщыIэр

Зи псалъэр нахуэ, зи Iуэхур дахэ, пэжыр зи тхыгъэхэм къыхэщ

 

Хьэх Сэфарбий

Хьэх Сэфарбий

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ, усакIуэ Хьэх Сэфарбий ящыщщ лъэпкъ литературэм хэ­лIыфIыхьхэм.

Хьэхыр лэжьыгъэ IэнатIэ куэдым пэрытащ: колхозым щылэжьащ, шахтым, фабрикэхэм, заводхэм, ухуэныгъэхэм, Шэрэдж район газетым и корреспонденту, район исполкомым и инструктору… Горькэм и цIэр зезыхьэ Литературэ институтыр (Москва) къиухащ.
 ИкъукIэ лэжьыгъэ купщIафIэ Сэфарбий иригъэкIуэ­кIащ «Ленин гъуэгу» (иджы «Адыгэ псалъэ») газетым щыIута илъэсхэм. 1972 гъэм къыщыщIэдзауэ пенсэм кIуэху, ар а газетым и корреспонденту, щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщIу лэжьащ. Мы зэманым усакIуэ, тхакIуэ ныб­жьыщIэхэм щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэр и нэIэ щIэтщ.
Усэ тхылъхэр, рассказхэмрэ повестхэмрэ зэрытхэр Хьэхым къыдигъэкIащ адыгэбзэкIи урысыбзэкIи. «Пщэдджыжь бзыгъэ», «Толъкъун Iэсэ», «Бжьыхьэ макъамэхэр», «Ма­хуэм дунейр и кIыхьагъщ», «Дадэкъуапэ», «Си хъуреягъкIэ», «МахуэщIэр кIадащхьэ течащ», «Курых», «Свежесть» тхылъхэри, тхакIуэм адрей и IэдакъэщIэкIхэри удэзыхьэхщ, гъащIэ зыхэлъщ.
И IуэхущIафэ дахэхэм папщIэ, Хьэх Сэфарбий къы­хуагъэфэщащ КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и щIыхь тхылъыр. 1997 гъэм ар республикэм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтым и лауреат хъуащ.
Псэемыблэж лэжьакIуэ зыхужаIэр Сэфарбий хуэдэрщи, дохъуэхъу и угъурлыгъэкIэ дунейр игъэнэхуну, и мурадхэр мы гъащIэм къыщехъулIэну. Ди газетеджэхэм ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ Хьэх Сэфарбий и махуэшхуэм ирихьэлIэу дедгъэкIуэкIа псалъэмакъыр, къызэрыддэгуэша и гупсысэхэр.

Уадыгэным урипагэу дунейм утетыныр сыт и уасэ!

 — «Талантыр цIыхум къыдалъху» – жаIэ. ПфIэкъа­был ар хьэмэ жыхуэтIэр зэбгъэхъулIэж хъун гуэру уеплърэ, Сэфарбий? Нэ­хъыбэу зи гугъу сщIыр тхэн-усэнырщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7

Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, ЩIэуэ къэхъуахэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 714

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: