ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: Нэм екIур гуми йокIу.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)

УздэщыIэр

Залинэ и гъатхэр

"Мадоннэ". Щомахуэ Залинэ, 2014

Ди лэжьэгъу Щомахуэ Залинэ «Мадоннэ» зыфIища и япэ тхылъыр дунейм къытохьэ.

«КуэдкIэ зызогъэщхь а тIур – фIыуэ слъагъу псоми езгъэфIэкI, си гум IэфIу щызгъафIэ си анэмрэ гъатхэмрэ. Си анэр гъащIэм гъатхэу къызитащ, и псэлъэкIи, и плъэкIи, и псэукIэ къудеи емыщхьу зыми. Си анэм сыдэщIыгъуу сэ сыщопсэу гъатхэм, а тIур зы щыхъукIэ, си гъащIэр езы жэнэтым йофIэкIыж». Мыпхуэдэ защIэу мыщIэ зэмыфэгъуу зэролъэлъ зи жинтыр иджыри «мыупщIыIужауэ» «Адыгэ псалъэр» щылажьэ епщIанэ къатым къагъэса тхылъыр: рассказипщIрэ прозэу тха усиблым «Псэм ипэ – напэ» повестыр ядэщIыгъущ. ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм щызэхуэс «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм илъэс зыбжанэ хъуауэ жану хэт хъыджэбзыр ди щIэджыкIакIуэхэм къацIыхуну хунэсащ Мейкъуапэ щекIуэкIа «Адыгэ пщащэ» зэпеуэм къызэрыхэжаныкIамкIи, Мэшыкъуэ лъапэ деж щекIуэкI ныбжьыщIэ зэхыхьэм щигъэзэщIа лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэмкIи, махуэ къэс и къалэмыпэм къыщIэкI хъыбарыщIэхэмкIи.
Нобэ къыдэкIа тхылъыщIэм джылахъстэней пщащэм и гурыщIэм дыщегъэгъуазэ. Абы и гур зэрыпсалъэр газетыбзэми уэршэрыбзэми ещхькъым – анэдэлъхубзэм и IэфIыр зыхэзымыщIэр зыхэкIыж фIыгъуэр къэзыIуатэ дэри «Гъуэгу махуэ!» жыдоIэ псыхьэлыгъуэ цIыкIуу къежьа а «псалъэIэрышэм», Тэрч ещхьу уэру зиузэщIу адыгэ лъэпкъым щыхуэщхьэпэну лъэныкъуэ псоми лъэIэсыну.

Чэрим Марианнэ,

«Адыгэ псалъэ» (09.12.2014)

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 243

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: