Псалъэжь: ФIыщIэ жыг пхухасэнут?
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Ди нысащIэ мазащхьэщ. (Дыщэ пыIэ)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

Залинэ и гъатхэр

"Мадоннэ". Щомахуэ Залинэ, 2014

Ди лэжьэгъу Щомахуэ Залинэ «Мадоннэ» зыфIища и япэ тхылъыр дунейм къытохьэ.

«КуэдкIэ зызогъэщхь а тIур – фIыуэ слъагъу псоми езгъэфIэкI, си гум IэфIу щызгъафIэ си анэмрэ гъатхэмрэ. Си анэр гъащIэм гъатхэу къызитащ, и псэлъэкIи, и плъэкIи, и псэукIэ къудеи емыщхьу зыми. Си анэм сыдэщIыгъуу сэ сыщопсэу гъатхэм, а тIур зы щыхъукIэ, си гъащIэр езы жэнэтым йофIэкIыж». Мыпхуэдэ защIэу мыщIэ зэмыфэгъуу зэролъэлъ зи жинтыр иджыри «мыупщIыIужауэ» «Адыгэ псалъэр» щылажьэ епщIанэ къатым къагъэса тхылъыр: рассказипщIрэ прозэу тха усиблым «Псэм ипэ – напэ» повестыр ядэщIыгъущ. ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм щызэхуэс «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм илъэс зыбжанэ хъуауэ жану хэт хъыджэбзыр ди щIэджыкIакIуэхэм къацIыхуну хунэсащ Мейкъуапэ щекIуэкIа «Адыгэ пщащэ» зэпеуэм къызэрыхэжаныкIамкIи, Мэшыкъуэ лъапэ деж щекIуэкI ныбжьыщIэ зэхыхьэм щигъэзэщIа лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэмкIи, махуэ къэс и къалэмыпэм къыщIэкI хъыбарыщIэхэмкIи.
Нобэ къыдэкIа тхылъыщIэм джылахъстэней пщащэм и гурыщIэм дыщегъэгъуазэ. Абы и гур зэрыпсалъэр газетыбзэми уэршэрыбзэми ещхькъым – анэдэлъхубзэм и IэфIыр зыхэзымыщIэр зыхэкIыж фIыгъуэр къэзыIуатэ дэри «Гъуэгу махуэ!» жыдоIэ псыхьэлыгъуэ цIыкIуу къежьа а «псалъэIэрышэм», Тэрч ещхьу уэру зиузэщIу адыгэ лъэпкъым щыхуэщхьэпэну лъэныкъуэ псоми лъэIэсыну.

Чэрим Марианнэ,

«Адыгэ псалъэ» (09.12.2014)

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 251

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: