Псалъэжь: Гуащэтешэрэ пэт унэ епхъэнкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Iуащхьэ щIыб бгъитI щызэрошх. (Лэныстэ)
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз

Япэ тхылъыр адэ-анэм тыгъэ яхуещI

Щомахуэ Залинэ, Джатэжьей Ритэ, Шэрий Ислъам

Щомахуэ Залинэ, Джатэжьей Ритэ, Шэрий Ислъам

Инарыкъуей къуажэм дэсхэм Литературам и илъэсыр гуапэу кърагъэблэгъащ. Щомахуэ За­линэ и «Мадоннэ» тхылъым «лъэтеувэ» шыхуашIащ езыр къыщалъхуа къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм. Абы къекIуэлIащ тхакIуэ ныбжьыщIэм и унагъуэмрэ и благъэ-Iыхьлыхэмрэ, жылэм дэс нэхъыжьхэр, Тэрч районым, Инары­къуей къуажэм я администрацэхэм я лэжьакIуэхэр, тхакIуэхэр. школ егъэджакIуэхэр, ныбжьыщIэхэр.

ТхакIуэ ныбжьыщIэм теухуа видеогъэлъэгъуэныгъэ кIэщIым кърихьэлIахэр еплъа нэужь, абы и твор­чествам тепсэлъыхьащ мы Iуэхур зи жэрдэм, ЩэнхабзэмкIэ унэм хэт библиотекам и унафэщI Джатэжьей Ритэ. Абы игъэлъэгъуащ Щомахуэм и IэдакъэщIэкIхэр зэрыт журналхэр, газетхэр, тхылъхэр.

«Шыхулъагъуэ» литература хасэм и гъэсэн, «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэ Щомахуэ Залинэ и IэдакъэщIэкIхэр республикам къыщыдэкI газетхэм, журналхэм щIэх-щIэхыурэ къытохуэ. Абы и тхыгъэхэр ихуащ тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «КъудамэщIэ», «Шыхулъагъуэм» и вагъуэхэр» тхылъхэм. 2008, 2011 гъэхэм пщащэр хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэхуэсым. 2012 гъэм Налшык щекIуэкIащ лъэпкъ драматургиемкIэ республика зэпеуэ. Щомахуэм абы 3-нэ увыпIэр къыщихьащ. Илъэс къэс Мэшыкъуэ щрагъэкIуэкI щIалэгъуалэ зэхыхьэми и гуащIэ щеплъыжащ Залинэ — лъэпкъыбзэр, хабзэр хъумэным теу­хуауэ игъэхьэзыра проектыр нэхъыфIу къалъытахэм ящыщщ. 2013 гъэм Мейкъуапэ щекIуэкIа «Адыгэ пщащэ» зэпеуэшхуэм Залинэ япэ ви­це-мисс щыхъуащ. Ар хэтщ УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм.

Пшыхьым къыщыпсэлъащ, тхы­лъыр зи IэрыкIым ехъуэхъуащ школ егъэджакIуэхэр.

— Нобэ Инарыкъуей къуажэм зы вагъуэщIэ цIыкIу къыщыщIэкIри, уэгум нуру къыщыблащ. Сыхуейщ ЩоджэнцIыкIу Алий, КIыщокъуэ Алим, КъардэнгъущI Зырамыку, IутIыж Борис сымэ хуэдэ ди Залини хъуну. Пща­щэм и адэ-анэм, къыдалъхуахэм уакъыфIэкIмэ, мы Iуэхум сэ нэхърэ нэхъ щыгуфIыкI мы пэшым щIэсу си гугъэкъым, сыту жыпIэмэ, етхуанэ классым щегъэжьауэ школыр къиухыхукIэ Залинэ адыгэбзэмкIэ езыгъэджар сэращ, — жиIащ Хьэрэдурэ Эммэ. — ЦIыхур щIэпсэур нобэ хуэдэ гуфIэгъуэщ. Залинэ и зэфIэкI дахэ ялъагъу и адэ-анэм. Сохъуэхъу абыхэм я быным я ехъулIэныгъэфIхэм щыгуфIыкIыу куэдрэ псэуну. Ди къуажэм къытхуеблэгъа хьэщIэхэм фIыщIэ яхузощI. Си гуапэщ «Адыгэ псалъэ» газетым и редак­тор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, тхакIуэ пажэхэм ящыщ Хьэх Сэфарбий сымэ къызэрырихьэлIар.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4

Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, ЩIэуэ къэхъуахэр, Щомахуэ Залинэ, Щомахуэ Залинэ и прозэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 692

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: