ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: ЗэхэкIыр губжьым къыхокI.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)

УздэщыIэр

Хьэх Сэфарбий щагъэлъапIэ

Хьэх СэфарбийКъэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ библиотекэм зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. Ар теухуат тха­кIуэ, «Шыхулъагъуэ» ли­тера­турэ хасэм и унафэщI, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зи­Iэ и лэжьакIуэ Хьэх Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъуам.

ЗэIущIэр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым гуманитар къэ­хутэныгъэхэмкIэ и инс­титу­тым и аспирант Дзэгъащтэ Азэмэт.

Пшыхьым зыкърагъэхьэлIащ тхакIуэ, журналист Мыз Ахьмэд, тхакIуэ ШэрыIужь Ас­лъэн, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и егъэджа­кIуэ, филологие щIэныгъэхэм я кандидат УнэлIокъуэ Вячеслав, Налшык къалэ дэт курыт школ №27-м адыгэбзэмрэ лите­ратурэмрэ щезыгъэдж Дол Фа­тIимэ, КъБКъУ-м и Филологие институтым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм щIэс­хэр, «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэр.

ЗэIущIэм къекIуэлIахэм къыхагъэщащ Сэфарбий и тхыгъэхэр адыгэ лъэпкъым и гъа­щIэм, абы и тхыдэмрэ и нобэрей псэукIэмрэ къуэпс быдэкIэ зэрыпыщIар. Хьэхым сабийхэмрэ ныбжьы­щIэхэмрэ гу­лъытэншэу къи­гъанэркъым. Абыхэм яхуэгъэза усэхэр, рассказхэр етх, ахэр газетхэм, журналхэм куэдрэ къытохуэ. Сабий усэ зэрыт тхылъ щхьэхуэхэри иIэщ. Курыт школым къикIа еджакIуэ цIыкIухэр Сэфарбий и усэхэм гъэ­хуауэ къыщеджащ мы зэIу­щIэм.

ГъащIэм и дыджри и IэфIри зыгъэунэхуа тхакIуэ Хьэх Сэфарбий и тхыгъэхэм дызыщри­хьэ­лIэ образ щIэщыгъуэхэр, цIы­­ху псэ къабзэхэр, гу пцIа­нэ­­хэр щIэджы­кIа­кIуэ­хэм гъэ­щIэ­гъуэн ящо­хъу. Абы и Iэда­къэ­щIэкIхэм лъэп­къыр­ ирогушхуэ, абыхэм хэлъ псэгъэгуфIэ-да­хагъэр­ зы­хащIэ. Аращ литера­турэм и къа­лэн нэ­хъыщхьэри. Тха­­кIуэм ­иджы­ри тхылъыщIэ­хэм­кIэ дигъэ­гуфIэну, узынша­гъэрэ гу­фIэ­гъуэ­рэ и куэ­ду псэу­­ну ди гуа­пэщ.

 

 Тхыгъэри сурэтри  БЕЗЫР Ленэ ейщ,

«Адыгэ псалъэ» (30.11.2013)

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, ЩIэуэ къэхъуахэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 255

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: