Псалъэжь: И цищ мэтхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

УздэщыIэр

Хьэх Сэфарбий и хьэщIэхэр

КъБКъУ-м егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыр и колледжым и 4-нэ курсым щIэс студентхэр иджыблагъэ и хьэщIащ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм и унафэщI Хьэх Сэфарбий. Колледжым адыгэ литературэр щезыгъэдж Лъостэн Марьянэ и жэрдэмкIэ ахэр тхакIуэм къыхуеблэгъащ нэхъ гъунэгъуу зрагъэцIыхумэ, и гъащIэмрэ и творчествэмрэ щыгъуазэ защIмэ яфIэфIу.

Хьэх Сэфарбий студентхэм ящIыгъуу

Хьэх Сэфарбий студентхэм ящIыгъуу

Дунейм куэд щызылъэгъуа, гугъуехь мымащIи зи нэгу щIэкIа, гъащIэм фIыуэ хэзыщIыкI тхакIуэм щIалэгъуалэм яжриIэн и куэдт. Iуэхугъуэ Iэджэм тепсэлъыхьащ ахэр, гъэщIэгъуэн, щIэщыгъуэ ящыхъун мымащIэу зэхахащ а махуэм студентхэм.
УпщIэ-жэуап жыпхъэм иту екIуэкIа зэхыхьэр псом япэу зытепсэлъыхьар тхакIуэм и тхыгъэхэр нэхъыбэу зытеухуарщ. Хьэхым жиIащ лъэныкъуэ куэд абыхэм къызэрызэщIаубыдэр. «ЦIыхухэр литературэм зэреплъыр зэхуэдэкъым. Хэти фIэгъэщIэгъуэну тхыгъэр щIиджыкIынущ, хэти ар зытепсэлъыхьыр къыгурымыIуэнри хэлъщ. Тхыгъэм, ар хэт ейуэ ирехъуи, хужыпIэ хъунукъым мыхьэнэншэу. Абы бгъэдыхьэкIэ зэхуэмыдэхэр иIэщ. ЦIыхуитIым къыхахыну гупсысэр зэтемыхуэнри зыхуэIуа щыIэкъым. Зым гу зылъимытам нэгъуэщIым лъитэнкIэ мэхъу», – жиIащ Сэфарбий.

ТхакIуэм студентхэр щыгъуазэ ищIащ и гъащIэр къызэрекIуэкIам теухуа тхыгъэ зэригъэхьэзырым. «Дуней гъащIэ» зыфIища лэжьыгъэр тхылъ зыбжанэу зэкIэлъигъэкIуэну зэримурадыр, абы щыщу тIур зэригъэхьэзырари къыхигъэщащ.
— Зи ужь сихьа тхыгъэм къыщызгъэлъэгъуэжыну си мурадщ си гъащIэр къызэрекIуэкIар, сызыхэпсэукIа зэманыр. Зауэр, гъаблэр,… гугъуехь куэд щыIащ абы щыгъуэ. IэщIагъэ згъуэту лэжьапIэм сыщыува илъэсхэр, газетым сызэрыщылэжьа зэманыр, тхакIуэм и дежкIэ газетым и мыхьэнэр, абы узыхуигъасэр, нэгъуэщI куэди къыщызгъэлъэгъуэну си мурадщ етIуанэ тхылъым, – пищащ абы и псалъэм.
ХьэщIэхэр щIэмыупщIэу къэнакъым тхакIуэр зи унафэщI литературэ хасэм хэтхэм я лэжьыгъэм, зэфIах Iуэхугъуэхэм. Сэфарбий къызэхуэсахэм яжриIащ «Шыхулъагъуэм» къекIуалIэ ныбжьыщIэхэм я зэфIэкIым, щIэныгъэм зэрыхагъахъуэм къыдэкIуэу, республикэм и литературэ гъащIэми жыджэру зэрыхэтыр. Абыхэм усакIуэ Iэзэ КIуащ БетIал и кхъащхьэр къагъуэтыжащ, къабзэуи зэрахьэ.
Адыгэбзэм и Iуэхур зыIутымкIэ, абы игъуэта, нобэ игъуэт зыужьыныгъэмкIэ уарэзы, жаIэу щеупщIам, тхакIуэм жиIащ тхыбзэ диIэ зэрыхъурэ зэман куэд зэрыдэмыкIар къэплъытэмэ, ди художественнэ литературэм лъэбакъуэфI ичауэ тебгъэчыныхь зэрыхъунур. «Нобэ ди лъэпкъ литературэм и фIыпIэр зыкIи къакIэрыхуркъым дунейпсо литературэм и тхыгъэ нэхъыфIу къалъытэхэм. Сэ сыщогугъ абы дяпэкIи зиужьыну, иджы хуэмыдэу, адыгэбзэри къащтэжыну. Си фIэщ схуэщIыркъым адыгэр кIуэдыжыну, адыгэбзэр тIэщIэхуну. Нобэ сыт хуэдэу Iуэхур щытми, тхылъыр цIыхум къищтэжынущ. Апхуэдэ фIэщхъуныгъэ схэмылъамэ, сытхэфыххэнтэкъым. Абы и жагъуэу къыхигъэщащ щIалэгъуалэр художественнэ литературэм зэрыдимыхьэхыр, тхылъ еджэр хэпщIыкIыу нэхъ мащIэ зэрыхъуар. И гуапэу жиIащ «Адыгэ псалъэм» бзэм зиужьын и лъэныкъуэкIэ лэжьыгъэ щхьэпэ куэд зэрызэфIихыр.
Студентхэр нэхъыбэу зыщIэупщIахэм ящыщщ тхэн щIэзыдзагъащIэхэм я тхыгъэхэр газетхэм, журналхэм зэрытрадзэр, тхылъ щхьэхуэхэурэ къызэрыдагъэкIыр. ТхакIуэм абыхэм яжриIащ ныбжьыщIэхэм я тхыгъэ нэхъыфIхэм сытым и дежи гъуэгу зэрагъуэтыр, газетхэм, журналхэм я лэжьакIуэхэр абыкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрыхъур.

БАЦЭ ФатIимэ,

«Адыгэ псалъэ»(21.04.2011)

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, ЩIэуэ къэхъуахэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 288

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: