Псалъэжь: Истам6ыл губгъуафэ изоплъ жызыIам нэхъей.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей. (Къэб)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

ТхакIуэр ягъэлъапIэу

Хьэх Сэфарбий, ХьэкIуащэ Андрей, КхъуэIуфэ Хьэчим сымэ.

Хьэх Сэфарбий, ХьэкIуащэ Андрей, КхъуэIуфэ Хьэчим сымэ.

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и щIэныгъэ библиотекэм иригъэкIуэ­кIащ «ДифI догъэлъапIэ» зыфIаща пщыхьэщхьэ. Ар теухуат тхакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хьэх Сэфарбий и творчествэм. 

Жэмбэч Рабия

Жэмбэч Рабия

Пшыхьыр езыгъэ­кIуэкIа, библиотекэм и лэжьакIуэ УнащIэ Аллэ къызэхуэсахэм Сэфарбий нэхъ гъунэгъуу яри­гъэцIыхуа, и литературэ лэжьыгъэм щыгъуа­зэ ищIа иужь, утыкур хуит яхуищIащ КъБКъУ-м и студентхэмрэ Хьэхыр зи унафэщI «Шыхулъа­гъуэ» литературэ хасэм хэтхэмрэ ящыщ хъы­джэбз гупым. Алмэ Марьянэ, Выкъуэ Ланэ, Жэмбэч Рабия, Гугъуэт Заремэ, ГъукIэкъул Иринэ, КIарэ Альбинэ, Хъуэ­жэ Жаннэ сымэ къеджащ Сэфарбий и усэхэм.

ЗэIущIэ гуапэм япэ псалъэр щратащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор ХьэкIуа­щэ Андрей.

– Сэфарбий лъэпкъ ли­те­ратурэм илъэс 50-м нэблэгъауэ щолажьэ, прозэми усыгъэми езым и гъуэгу щыхишауэ, – къыщIидзащ и псалъэр Андрей. – Тхэн щыщIидза япэ махуэхэм щегъэжьауэ, и Iэдакъэм къы­щIэкI тхыгъэхэм сакIэ­лъоплъ. Си щхьэкIэ къызолъытэ литературэм куэд хилэжьыхьауэ. Ауэ къафщти феплъыт и усэхэм, и прозэ тхыгъэхэм, газетым щыщылэжьа илъэсхэм и къалэмыпэм къыщIэкIа публицистикэ лэжьыгъэхэм. Уеблэмэ критикыуи литературоведуи щытауэ къэплъытэ хъунущ, ди тха­кIуэ­хэм ящыщу зи гуащIэм и гугъу имыщIа куэд хэткъыми.

Сэфарбий и тхыгъэхэм яхэткъым гъащIэм, дунейм къыщымыхъу, къэгупсысахэр, ахэр пэжыр къэзыгъэлъагъуэ защIэщ. Аращ и тхыгъэхэм я нагъыщэ нэхъыфI дыдэу къэслъытэри. Абы и щхьэусыгъуэу къы­щIэкIынури езыр фIыуэ гъащIэм зэрыщыгъуазэрщ, гугъуехьи, бэлыхьи, тхьэмыщкIагъэ куэ­ди и фэм зэрыдэкIарщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 280

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: