ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: Арму и унэ лъэбышэщ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

УздэщыIэр

«Шыхулъагъуэм» папщIэ

Усэ тхыным сыдехьэх
Сызэрысабийрэ,
Зэран хъуар — сыукIытэхт,
Сабиигъуэм, Iейуэ…

Зэрэ-тIори къытехуащ
Усэхэр газетхэм,
Иджы хуабжьу сехъуэпсащ
Фи «Шыхулъагъуэм» хэтхэм…

Дауэ сщIымэ дауэ хъуну?
Мыгувауэ пIэрэ? …
Хьэмэ, сызыхэвгъэхьэну?
Поплъэ гур фIы гуэрым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, ХъыбарыщIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 488

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: