Псалъэжь: Унэм исыр хасэурэ губгъуэм исыр къосыж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.

«Шыхулъагъуэм» папщIэ

Усэ тхыным сыдехьэх
Сызэрысабийрэ,
Зэран хъуар — сыукIытэхт,
Сабиигъуэм, Iейуэ…

Зэрэ-тIори къытехуащ
Усэхэр газетхэм,
Иджы хуабжьу сехъуэпсащ
Фи «Шыхулъагъуэм» хэтхэм…

Дауэ сщIымэ дауэ хъуну?
Мыгувауэ пIэрэ? …
Хьэмэ, сызыхэвгъэхьэну?
Поплъэ гур фIы гуэрым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, ХъыбарыщIэхэр, Шорэ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 492

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: